Ajutorul de somaj Ajutorul de somaj

Ajutorul de șomaj

Indemnizaţia de şomaj reprezintă o compensaţie parţială a veniturilor asiguratului ca urmare a pierderii locului de muncă.

 Indemnizaţia de şomaj se acordă de la data apariţiei situaţiei care conferă dreptul la indemnizaţie de şomaj, dacă cererea este înregistrată la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă în termen de 10 de zile de la această dată.

 Dacă cererea este înregistrată după expirarea termenului de 10 de zile, dar nu mai târziu de 12 luni de la data prevăzută mai sus, indemnizaţia de şomaj se acordă începând cu data înregistrării cererii. Termenul de maximum 12 luni este termen de decădere din drepturi.

 

 O persoană poate beneficia de indemnizația de șomaj în următoarele situații:

 • i-au încetat raporturile de muncă din motive neimputabile;
 • i-au încetat raporturile de serviciu din motive neimputabile;
 • i-a încetat mandatul pentru care au fost numit sau ales, dacă anterior nu a fost
 • încadrată în muncă sau dacă reluarea activității nu mai este posibilă din cauza încetării definitive a activității angajatorului;
 • i-a încetat raportul de muncă în calitate de membru cooperator, din motive
 • neimputabile;
 •  a încheiat contract de asigurare pentru șomaj și nu realizează venituri sau
 • realizează, din activități autorizate potrivit legii, venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referință, în vigoare;
 • a încetat activitatea ca urmare a pensionării pentru invaliditate și care,
 • ulterior, a redobândit capacitatea de muncă și nu a reușit să se încadreze în muncă;
 •  i-au încetat raporturile de muncă sau de serviciu din motive neimputabile, în
 • perioada de suspendare a acestora, potrivit legii;
 •  reintegrarea în muncă, dispusă prin hotărâre judecătorească definitivă, nu mai
 • este posibilă la unitățile la care a fost încadrată în muncă anterior, din cauza încetării definitive a activității, sau la unitățile care au preluat patrimoniul acestora;
 •  i-a încetat activitatea desfăşurată exclusiv în baza unui raport juridic, altul
 • decât cel de natura celor prevăzute în situațiile expuse mai sus (cu excepția situației de la litera e) în considerarea căruia s-a datorat, potrivit legii, contribuţia individuală de asigurări pentru şomaj.
 •  este absolvent al instituțiilor de învățământ, în vârstă de minimum 16 ani,
 • care într-o perioadă de 60 de zile de la absolvire nu a reușit să se încadreze în muncă potrivit pregătirii profesionale, s-a înregistrat la agenția pentru ocuparea forței de muncă din raza căreia are domiciliul, nu realizează venituri sau realizează, din activități autorizate potrivit legii, venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referință, în vigoare (în prezent, 500 lei) și nu îndeplinește condițiile de pensionare, conform legii.
 •  este absolvent al școlilor speciale pentru persoane cu handicap în vârstă de
 • minimum 16 ani, care nu a reușit să se încadreze în muncă potrivit pregătirii profesionale, s-a înregistrat la agenția pentru ocuparea forței de muncă din raza căreia au domiciliul, nu realizează venituri sau realizează, din activități autorizate potrivit legii, venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referință, în vigoare (în prezent, 500 lei) și nu îndeplinește condițiile de pensionare, conform legii.

 

 

 

 O persoană poate să beneficieze de indemnizaţie de şomaj dacă:

 • are un stagiu de cotizare de minimum 12 luni în ultimele 24 de luni premergătoare datei de înregistrare a cererii;
 • nu realizează venituri sau realizează, din activități autorizate potrivit legii, venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referință, în vigoare, în prezent, 500 lei;
 • nu îndeplinește condițiile de pensionare, conform legii;
 • este înregistrată la agenția pentru ocuparea fortei de muncă în a cărei raza teritorială își are domiciliul sau, după caz, reședința, dacă a avut ultimul loc de muncă ori a realizat venituri în acea localitate.

 

 Cererea pentru indemnizaţia de şomaj va fi însoţită de următoarele documente:

 • actul de identitate, în original;
 • actele de studii şi de calificare, în original şi în copie;
 • adeverinţă medicală din care să rezulte că persoana este clinic sănătoasă sau aptă de muncă ori că are eventuale restricţii medicale.

 

 Indemnizaţia de şomaj se acordă pe perioade stabilite diferenţiat, în funcţie de stagiul  de  cotizare:

 • 6 luni, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puţin un an;
 • 9 luni, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puţin 5 ani;
 • 12 luni, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare mai mare de 10 ani.

Indemnizaţia de şomaj este o sumă acordată lunar şi în mod diferenţiat, în funcţie de stagiul de cotizare, după cum urmează:

 • 75% din valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare la data stabilirii acestuia, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puţin un an;
 • la suma de mai sus se adaugă o sumă calculată prin aplicarea asupra mediei salariului de bază lunar brut pe ultimele 12 luni de stagiu de cotizare, a unei cote procentuale diferenţiate în funcţie de stagiul de cotizare:
 • 3% pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puţin 3 ani;
 • 5% pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puţin 5 ani;
 • 7% pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puţin 10 ani;
 • 10% pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puţin 20 de ani.

 

 Indemnizatia de somaj se acordă persoanelor care au dreptul la această prestație la cerere, după caz, de la data:

 • încetării raporturilor de muncă/ de serviciu;
 • încetării mandatului pentru care au fost numite sau alese;
 • expirării duratei sau desfacerii contractului militarilor angajați pe bază de contract;
 • încetării calității de membru cooperator;
 • încetării contractului de asigurare pentru șomaj;
 • încetării motivului pentru care au fost pensionate;
 • încetării motivului pentru care au fost suspendate raporturile de muncă sau de serviciu;
 • rămânerii definitive a hotărârii judecătorești;
 • încetării activității desfășurate exclusiv în baza unui raport juridic, altul decât cele de natura celor prevăzute pentru situațiile de mai sus (cu excepția situației de încetare a contractului de asigurare pentru șomaj), în considerarea căruia s-a datorat, potrivit legii, contribuția individuală de asigurări pentru șoamj;
 • expirării perioadei de 60 de zile, pentru absolvenții instituțiilor de învățământ, în vârstă de minimum 16 ani, care într-o perioadă de 60 de zile de la absolvire nu au reușit să se încadreze în muncă potrivit pregătirii profesionale;
 • absolvirii, pentru absolvenții școlilor speciale pentru persoane cu handicap în vârstă de minimum 16 ani, care nu au reușit să se încadreze în muncă potrivit pregătirii profesionale.

 Indemnizatia de șomaj se acordă de la data apariției situației care dă dreptul la această prestație, dacă cererea este înregistrată la agenția pentru ocuparea forței de muncă în termen de 10 de zile.

 Dacă cererea este înregistrată după cele 10 zile, dar nu mai târziu de 12 luni, indemnizația de șomaj se acordă începând cu data înregistrării cererii.

 Termenul de maximum 12 luni este termen de decădere din drepturi.

 

 

 Persoanele care beneficiază de indemnizație de șomaj au următoarele obligații:

•  să se prezinte lunar, pe baza programării sau ori de câte ori sunt solicitate, la agenția pentru ocuparea forței de muncă la care sunt înregistrate, pentru a primi sprijin în vederea încadrării în muncă;

•  să comunice în termen de 3 zile agenției pentru ocuparea forței de muncă la care sunt înregistrate orice modificare a condițiilor care au condus la acordarea drepturilor;

•  să participe la serviciile pentru stimularea ocupării și de formare profesională oferite de agenția pentru ocuparea forței de muncă la care sunt înregistrate;

•  să caute activ un loc de muncă;

•  să înștiințeze în scris agenția pentru ocuparea forței de muncă la care sunt înregistrate cu privire la apariția stării de incapacitate temporară de muncă și datele de identificare, respectiv numele medicului prescriptor și unitatea în care funcționează acesta, în termen de 24 de ore de la data acordării concediului medical.

    În situația în care apariția stării de incapacitate temporară de muncă a intervenit în zile declarate nelucrătoare sau împlinirea termenului de 24 de ore se realizează în zile declarate nelucrătoare, persoanele care beneficiază de indemnizație de șomaj au obligația de a înștiința agenția pentru ocuparea forței de muncă la care sunt înregistrate, în prima zi lucrătoare.