Detașarea lucrătorilor Detașarea lucrătorilor

Detașarea lucrătorilor

Detașarea lucrătorilor

Detaşarea transnaţională este reglementată prin Directiva nr. 96/71 privind detaşarea lucrătorilor în cadrul furnizării de servicii şi Regulamentul nr. 883/2004 privind aplicarea sistemelor de asigurări sociale la salariaţi şi la familiile lor care se deplasează în cadrul Comunităţii. 

Directiva se aplică întreprinderilor înființate într‑un stat membru care detașează lucrători pe teritoriul unui stat membru, în cadrul următoarelor acțiuni cu caracter transnațional:

 • detașarea unui lucrător, în numele întreprinderii sau sub coordonarea acesteia, pe teritoriul unui stat membru, în cadrul unui contract încheiat între întreprinderea care face detașările și destinatarul prestării de servicii care își desfășoară activitatea în statul membru respectiv, dacă există un raport de muncă între întreprinderea care face detașarea și lucrător pe perioada detașării, sau
 • detașarea unui lucrător pe teritoriul unui stat membru la o unitate sau întreprindere care aparține grupului, dacă există un raport de muncă între întreprinderea care face detașarea și lucrător pe perioada detașării, sau
 • detașarea, în calitate de întreprindere cu încadrare în muncă temporară sau întreprindere care a pus la dispoziție un lucrător, a unui lucrător la o întreprindere utilizatoare înființată sau care își desfășoară activitatea pe teritoriul unui stat membru, dacă există un raport de muncă între întreprinderea cu încadrare în muncă temporară sau întreprinderea care a pus la dispoziție lucrătorul și lucrător pe perioada detașării.

Puteți fi considerat lucrător detaşat dacă pentru o perioadă limitată de timp desfăşurați propria activitate pe teritoriul unui stat membru altul decât cel în care lucrați în mod obişnuit.

 Pe întreaga perioadă a detaşării, ca lucrător detaşat, vă păstrați raportul de muncă direct (ca salariat) cu angajatorul inițial.

Conform dispoziţiilor actului normativ european menționat, sunt trei condiţii necesare şi obligatorii care trebuie îndeplinite:

 • firma/întreprinderea trebuie să aibă o activitate efectivă în România;
 • detaşarea trebuie să rămână temporară şi limitată duratei prestaţiilor;
 • trebuie să fie păstrată, pe întreaga durată a detaşării, o legătură de subordonare juridică între firma/întreprinderea din România şi salariaţii detaşaţi la o întreprindere dintr-un alt stat membru UE.

 Ca urmare a menţinerii, pe perioada detaşării, a contractului individual de muncă, între dvs. ca angajat detaşat în alt stat membru UE şi angajatorul din România, societatea românească stabilește natura activităţii pe care urmează să o desfășurați ca detaşat şi tot ei îi revine obligaţia de a plăti drepturile salariale ale dvs., chiar dacă plata efectivă o realizează întreprinderea la care se face detaşarea.

 

 Din cele de mai sus, reies ca fiind obligatorii următoarele elemente:

 • necesitatea existenței unei legături directe, determinată de existenţa unui contract de muncă între dvs. şi întreprinderea care face detaşarea (şi care continuă să‐şi păstreze dreptul de coordonare a activității dvs.)
 • în vederea detaşării, firma/angajatorul din România trebuie să încheie un contract de prestări servicii cu firma dintr-un alt stat membru UE la care dvs. urmează să vă desfăşurați activitatea. Ulterior, se va încheia un act adiţional la contractul individual de muncă, act prin care se dispune detaşarea, document ce trebuie înregistrat la inspectoratul teritorial de muncă în a cărui rază îşi are sediul angajatorul din România
 • prestația de muncă este caracterizată de o durată limitată şi trebuie desfăşurată în interesul şi în beneficiul întreprinderii care face detaşarea, întreprindere ce va avea în continuare obligațiile tipice pe care le are angajatorul, respectiv: responsabilitatea privind angajarea, gestionarea raportului de muncă, plata obligațiilor salariale şi a contribuțiilor aferente, precum şi dreptul de a adopta şi aplica măsuri disciplinare şi de concediere.

 În cazul detașării transnaționale, angajatorul solicită pentru dvs. eliberarea formularului european A1 care dovedeşte exclusiv menţinerea dvs. la sistemul de securitate socială din statul de trimitere (România) la casa județeană de pensii publice în raza căreia are sediul/punctul de lucru.

 

 

În Marea Britanie - Serviciul Public de Ocupare – Jobcentre Plus, prin serviciile locale existente pe tot teritoriul britanic, în funcţie de aria geografică de interes

 

Jobcentre Plus oferă servicii de identificare a unui loc de muncă prin intermediul serviciului online Universal Jobmatch (www.gov.uk/jobsearch).

( Tel: 0044 845 6060 234

 Site web : www.gov.uk/contact-jobcentre-plus

  Atenţie la ofertele false de angajare primite prin email care se pot dovedi a fi fraude.

 Pentru eliminarea oricărei suspiciuni, validitatea ofertelor de muncă poate fi verificată prin:

 • Contactarea angajatorului în numele căruia a fost emisă oferta de angajare la datele sale reale de contact;
 • Verificarea datelor companiei cu înregistrările publicate pe website-ul Companies House (http://www.companieshouse.gov.uk ), autoritate care deţine funcţii similare Oficiului Naţional al Registrului Comerţului din România;
 • În cazul ofertelor de muncă care vin din partea unor agenţii de recrutare este recomandabilă verificarea bazei de date a Confederaţiei din domeniul Recrutării şi Ocupării Forţei de Muncă (Recruitment and Employment Confederation - REC).
 1. Cum se candidează pentru un loc de muncă?

 

 • În vederea ocupării unui loc de muncă, este necesară întocmirea unui Curriculum Vitae – CV şi a unei scrisori de intenţie, în limba engleză care vor fi înaintate angajatorului în cauză. În acest sens, poate fi folosit modelul Europass de CV, disponibil în limba engleză şi care poate fi descărcat accesând:

Site web :  http://europass.cedefop.europa.eu.

 

 • Procesul de selecţie în Marea Britanie constă în parcurgerea de către viitorul angajat a urmatoarelor etape:

- identificarea locului de muncă în domeniul de interes;

- întocmirea CV-ului (care cuprinde informaţii privind pregatirea profesională şi experienţa dobândită în anumite domenii de activitate) şi scrisorii de intenţie (care subliniază punctele forte incluse în CV);

- completarea unei aplicaţii în format online (anumiţi angajatori preferă acest format în locul CV-ului);

- participarea la interviu (există mai multe tipuri de interviu:în persoană, prin telefon etc);

- începerea activităţii la noul loc de muncă.

 

Informaţii suplimentare privind procesul de selecţie din Marea Britanie, sfaturi în carieră atât pentru tineri cât şi adulţi, pot fi obţinute prin intermediul Serviciului Naţional al Carierelor (National Career Service):

Site web : www. nationalcareersservice.direct.gov.uk

 

  Angajatorul poate solicita anumite verificari ale viitorului angajat, în funcţie de cerinţele locului de muncă: cazierul judiciar din Marea Britanie (DBS check) sau din România (pentru eliberare vă puteţi adresa Secţiei consulare a Ambasadei) sau adeverinţă privind starea de sănătate.

 

Informaţii suplimentare privind aceste verificări puteţi obţine accesând site-ul web al Guvernului:

Site web : www.gov.uk/employers-checks-job-applicants.