Integrarea profesionala Integrarea profesionala

Care sunt prevederile privind ocuparea cu privire la categoriile speciale?

  Serviciul public de ocupare pune la dispoziţia angajatorilor din Regatul Unit al Marii Britanii o serie de programe care să-i sprijine în recrutarea viitorilor angajaţi, în special a tinerilor şi persoanelor cu dizabilităţi.

 

  „Work choice” reprezintă un program facultativ aflat la dipoziţia persoanelor cu dizabilităţi care doresc să se angajeze. Tipul de suport depinde de nevoia fiecărei persoane şi poate include măsuri de formare profesională, dezvoltarea abilităţilor, creşterea încrederii în propria persoană, etc.

 • Programul este oferit prin intermediul unor furnizori şi oferă trei niveluri de sprijin:
 • Sfaturi privind angajarea şi competenţe personale care ajută la identificarea unui loc de muncă (până la 6 luni);
 • Sprijin pentru intrarea şi rămânerea pe piaţa muncii (până la 2 ani)
 • Sfaturi pentru desfăşurarea activităţii fără sprijin exterior (pe termen lung).

 

Informaţii privind condiţiile de eligibilitate şi încadrarea în acest program pot fi obţinute prin intermediul Consilierului în domeniul ocupării persoanelor cu dizabilităţi, din cadrul serviciului de ocupare local.

 Site web : www.gov.uk/work-choice

 

Marea Britanie, ca multe alte state europene, se confruntă cu un nivel ridicat al şomajului în rândul tinerilor, implementând în acest sens programe care să conducă la creşterea ratei ocupării în rândul acestei categorii.

 

 IniţiativaYouth contract” sprijină şomerii cu vârste cuprinse între 18-24 ani să obţină un loc de muncă, prin programe precum ucenicia, voluntariatul, experienţa la locul de muncă.

  Iniţiativa este derulată prin intermediul Departamentului pentru Muncă şi Pensii, informaţii suplimentare putând fi consultate accesând site-ul web al acestei instituţii:

Site web : www.dwp.gov.uk/youth-contract.

De asemenea, site-ul Guvernului oferă o prezentare generală a acestui program care se adresează tinerilor :

Site web : www.gov.uk/jobcentre-plus-help-for-recruiters/youth-contract.


Recunoașterea diplomelor obținute în Uniunea Europeană

Diplomele de studii obținute în străinătate de cetățenii români se echivalează în România în conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a Centrului Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor aprobat prin ordinul ministrului nr. 4022/2008.

 

 • Echivalarea diplomei de Bacalaureat obţinute în străinătate

 Pentru echivalarea diplomei de Bacalaureat obţinute în străinătate se întocmește un dosar care trebuie să conțină:

 • cerere prin care se solicită echivalarea Diplomei de Bacalaureat
 • documentul tipizat poate fi descărcat de la adresa http://cnred.edu.ro/pdf/formular-cerere-echivalare-diploma-Bacalaureat.pdf
  • în cerere trebuie să fie scris numele liceului la care vor fi susţinute eventualele examene de diferenţă din materia de bacalaureat:
   • limba şi literatura română - din materia claselor IX-XII (scris şi oral) şi
   • istoria României - din materia clasei a XII-a (scris);
  • precizăm că media minimă de promovare a examenelor de diferenţă este 6 (şase);
  • examenele de diferenţă vor fi notate în conformitate cu Metodologia de organizare şi desfăşurare a examenului de bacalaureat, aprobată prin Ordin de Ministru;
  • menţionăm că diplomele de bacalaureat obţinute în statele membre ale Uniunii Europene şi ale Spaţiului Economic European se echivaleaza automat (pentru acestea nu se dau examene de diferenţă);
 • foaia matricolă din România pentru toţi anii de studii, anterioară plecării în străinătate – dacă este cazul:
 • Certificat al Examenului de Capacitate sau pentru Testul Naţional de cunoştinţe, în copie legalizată – dacă este cazul;
 • Foile matricole pentru toţi anii de studii din străinătate, pe ani şcolari şi clase promovate, din care să rezulte disciplinele studiate şi calificativele obţinute:
  • copie simplă după original,
  • traducere legalizată în limba română, cu excepţia actelor de studii redactate în limbi de circulaţie internaţională (engleză, franceză, spaniolă, italiană);
  •  
 • Diploma de Bacalaureat:
  • copie simplă după documentul original redactat în limba oficială a statului emitent;
  • traducere legalizată în limba română;
  • diplomele originale emise în statele care sunt părţi ale Convenţiei privind Apostila de la Haga trebuie să fie vizate cu Apostila de la Haga de autorităţile competente din ţările emitente,
   • pentru statele membre UE vor fi vizate cu Apostila Convenţiei de la Haga doar diplomele originale din Italia, Grecia, Spania, Portugalia şi Cipru,
   • următoarele documente trebuie vizate cu Apostila de la Haga şi se anexează în copie şi traducere legalizată:
    • Adeverinţa de promovare a examenului de bacalaureat din Italia,
    • "Pruebas de Aptitud para el Acceso a la Universidad, calificación Apto" din Spania,
    • "Panellinies Exetaseis" – adeverința pentru examenele naționale pentru liceu general din Grecia, media minimă 10/20 (pentru medicină) sau 8/20 (pentru celelalte domenii).
  • diplomele originale emise în statele care NU sunt părţi ale Convenţiei privind Apostila de la Haga vor fi supralegalizate de către
   • Ministerul Învăţământului şi Ministerul Afacerilor Externe din ţara emitentă, Ambasada/Oficiul Consular al României în ţara emitentă și Ministerul Afacerilor Externe din România sau
   • Ministerul Învăţământului din ţara emitentă, Ambasada/Oficiul Consular al ţării emitente în România şi Ministerul Afacerilor Externe din România.
 • Diplomele de bacalaureat din statele menționate mai jos vor fi însoțite de următoarele documente, în copie simplă şi traducere legalizată
  • Grecia - Panellinies Exetaseis (examenele naţionale pentru liceu general) – media minimă 10/20 (pentru medicină) sau 8/20 (pentru celelalte domenii);
  • Portugalia - Provas de Ingreso;
  • Spania - "Pruebas de Aptitud para el Acceso a la Universidad, calificación Apto";
  • Suedia - adeverință emisă de Verket för högskoleservice privind accesul la studii universitare.
 • Documente personale de identificare, în copie simplă
  • actul de identitate aflat în termen de valabilitate – paşaport românesc, buletin de identitate sau carte de identitate,
  • dovada de schimbare a numelui – în cazul în care numele înscris pe diplomă nu mai coincide cu cel din actul de identitate.

 

 

 • Copie simplă după dovada plăţii sumei aferente
  • pe chitanţă / ordin de plată / mandat poştal se va menţiona la plătitor numele titularului diplomei, aşa cum este trecut în actul de studii;
  • taxa pentru evaluarea dosarului este de 20 RON.

 

Taxa se poate achita la casieria Centrului Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor  (program de luni până joi, între orele 9-15) sau prin Ordin de plată / Mandat Poştal în care să fie menţionat contul de mai jos:

Beneficiar: Ministerul Educației și Cercetării Științifice

Cod Fiscal: 13729380

Banca: Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti – ATCPMB

Cod IBAN: RO86TREZ70020E330500XXXX

Cod SWIFT: TREZROBU

Cod BIC: TREZ

 

Important: Pe ordinul de plată sau pe mandatul poştal emis trebuie să fie scris codul IBAN pentru ca plata să fie valabilă!

 

 

Dosarul astfel întocmit se poate depune:

Conform Regulamentului Centrului Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor, durata procedurii de echivalare pentru studiile preuniversitare va fi de 30 zile de la data depunerii dosarului complet.

 

Nu se soluţionează până la momentul completării dosarele care nu îndeplinesc următoarele condiţii:

 • să conţină toate documentele specificate în lista publicată;
 • să fie completate toate rubricile din formularul tipizat.

 

Dosarele se verifică numai de către inspectorii Centrului Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor la momentul procesării.

 

Eliberarea atestatelor se va efectua după programul Luni - Joi, între orele 09:00 - 12:00, la sediul Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice - Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor Str. Spiru Haret, nr. 12, Sector 1, 010176 Bucureşti

                                               
Pentru eliberarea atestatelor de echivalare este obligatorie prezenţa titularului sau a unei persoane împuternicite cu procură notarială, care să se prezinte cu originalul diplomei echivalate şi Cartea/Buletinul de identitate.

Diploma originală va fi verificată, obligatoriu, la eliberarea atestatului de echivalare către solicitant personal sau persoanei împuternicite cu procură notarială.

 

În conformitate cu noile reglementări, pentru dosarele depuse începând cu data de 12.03.2015 (data registraturii), CNRED va emite atestatele de echivalare a studiilor tehnoredactate pe hârtie A4.

 

Informații suplimentare privind echivalarea diplomei de Bacalaureat obţinute în străinătate

Informaţii prin telefon: de luni până joi, între orele 09:00-12:00.

Nina VASILESCU, consilier
E-mail: vasilescu.nina@medu.edu.ro
Telefon: 021 405 62 69
Fax: 021 317 85 17

Dana CONSTANTIN, consilier
E-mail: constantin.dana@medu.edu.ro
Telefon: 021 405 56 59
Fax: 021 313 10 13

 

 

 • Echivalarea studiilor superioare efectuate înstrăinătate

Pentru echivalarea studiilor superioare – licență efectuate în străinătate se întocmește un dosar care trebuie să conțină:

 

 

 • suplimentul la diplomă sau Foaia Matricolă anexă la actul de studii:
  • copie simplă după original şi
   • traducere legalizată în limba română pentru actele redactate în limbi străine,
   • copie legalizată pentru actele redactate în limba română;
 • Pentru profesiile reglementate sunt necesare programele analitice ale cursurilor efectuate (descrierea completă a cursurilor/materiilor studiate) pentru obţinerea actului de studii ce urmează a fi echivalat:
  • copie simplă sau
  • traducerea legalizată a acestora;
  • pentru studiile în domeniul medical, specialitatea medicină dentară, se vor depune şi documente referitoare la efectuarea rezidenţiatului (diplomă, anexă, programa analitică);
 • Diploma de bacalaureat sau echivalentul acesteia:
 • formularul "Authorization for verification" completat
 • documente personale de identificare, în copie simplă
  • actul de identitate aflat în termen de valabilitate – paşaport românesc sau carte de identitate,
  • certificatul de naştere şi certificatul de căsătorie, în limba română – în cazul în care numele înscris pe diplomă nu mai coincide cu cel din actul de identitate.
 • copie simplă după dovada plăţii sumei aferente:
  • pe chitanţă/ordin de plată/mandat poştal se va menţiona la plătitor numele titularului diplomei, aşa cum este trecut în actul de studii;
  • taxa pentru evaluarea dosarului este de 50 RON.

      Taxa se poate achita la casieria CNRED (program de luni până joi, între orele 9-15) sau prin Ordin de plată / Mandat Poştal în care să fie menţionat contul de mai jos:

Beneficiar: Ministerul Educației și Cercetării Științifice

Cod Fiscal: 13729380

Banca: Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti – ATCPMB

Cod IBAN: RO86TREZ70020E330500XXXX

Cod SWIFT: TREZROBU

Cod BIC: TREZ

    Important: Pe ordinul de plată sau pe mandatul poştal emis trebuie să fie scris codul IBAN pentru ca plata să fie valabilă!

Dosarul astfel întocmit se depune la Registratura ministerului, în programul de lucru cu publicul, de luni până vineri:

 • Luni, Marţi, Miercuri şi Joi, între orele 09:00-11:00 şi 14:00-16:00
 • Vineri, între orele 09:00-11:00

sau prin poştă, către Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor, la adresa:
 

Registratura Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice
Str. Spiru Haret, nr. 10, Sector 1, 010176 Bucureşti

 

Conform Regulamentului Centrului Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor, durata procedurii de recunoaştere pentru studii universitare va fi de maximum 45 zile lucrătoare de la data depunerii dosarului complet la Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor.    Nu se soluţionează până la momentul completării dosarele care nu îndeplinesc   următoarele condiţii:

 • să conţină toate documentele specificate în lista publicată;
 • să fie completate toate rubricile din formularul tipizat, inclusiv căsuţa "Dovada plăţii" cu nr. chitanţei sau O.P.

 

Dosarele se verifică numai de către inspectorii Centrului Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor. la momentul procesării.

 

Formularul se găseşte la adresa http://cnred.edu.ro/doc/formular-cerere-echivalare.doc
Eliberarea atestatelor se va efectua după programul Luni - Joi, între orele 09:00 - 12:00, la sediul Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice:

Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor
Str. Spiru Haret, nr. 12, Sector 1, 010176 Bucureşti

 

     Pentru eliberarea atestatelor de echivalare este obligatorie prezenţa titularului sau a unei persoane împuternicite cu procură notarială, care să se prezinte cu originalul diplomei echivalate şi Cartea/Buletinul de identitate.

 

Diploma originală va fi verificată, obligatoriu, la eliberarea atestatului de echivalare către solicitant personal sau persoanei împuternicite cu procură notarială.


În conformitate cu noile reglementări, pentru dosarele depuse începând cu data de 12.03.2015 (data registraturii), CNRED va emite atestatele de echivalare a studiilor tehnoredactate pe hârtie A4.

 

Informații suplimentare privind echivalarea studiilor superioare – licență pot fi obținute astfel:

Informaţii prin telefon: de luni până joi, între orele 09:00-12:00.

Alina NISTOR, consilier
E-mail: nistor.alina@medu.edu.ro
Telefon: 021 405 63 12
Fax: 021 313 10 13

Lucica GHEORGHICEAN, consilier
E-mail: lucica.gheorghicean@medu.edu.ro
Telefon: 021 405 63 12
Fax: 021 313 10 13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Echivalarea studiilor superioare efectuate înstrăinătate – master efectuate în străinătate

 

Pentru echivalarea studiilor superioare – master efectuate în străinătate se întocmește un dosar care trebuie să conțină:

 • formularul "Authorization for verification" completat:
 • documente personale de identificare, în copie simplă:
  • actul de identitate aflat în termen de valabilitate – paşaport românesc sau carte de identitate,
  • certificatul de naştere şi certificatul de căsătorie – în cazul în care numele înscris pe diplomă nu mai coincide cu cel din actul de identitate (copie, în limba română).
 • copie simplă după dovada plăţii sumei aferente
  • pe chitanţă / ordin de plată / mandat poştal se va menţiona la plătitor numele titularului diplomei, aşa cum este trecut în actul de studii;
  • taxa pentru evaluarea dosarului este de 50 RON.


Taxa se poate achita la casieria CNRED (program de luni până joi, între orele 9-15) sau prin Ordin de plată / Mandat Poştal în care să fie menţionat contul de mai jos:

Beneficiar: Ministerul Educației și Cercetării Științifice

Cod Fiscal: 13729380

Banca: Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti – ATCPMB

Cod IBAN: RO86TREZ70020E330500XXXX

Cod SWIFT: TREZROBU

Cod BIC: TREZ

Important: Pe ordinul de plată sau pe mandatul poştal emis trebuie să fie scris codul IBAN pentru ca plata să fie valabilă!

 

Dosarul astfel întocmit se depune la Registratura ministerului, în programul de lucru cu publicul, de luni până vineri:

 • Luni, Marţi, Miercuri şi Joi, între orele 09:00-11:00 şi 14:00-16:00
 • Vineri, între orele 09:00-11:00

sau prin poştă, către Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor, la adresa:
 

Registratura Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice
Str. Spiru Haret, nr. 10, Sector 1, 010176 Bucureşti

 

Conform Regulamentului Centrului Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor, durata procedurii de recunoaştere pentru studii postuniversitare va fi de maximum 45 zile lucrătoare de la data depunerii dosarului complet la Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor.

 

Nu se soluţionează până la momentul completării dosarele care nu îndeplinesc următoarele condiţii:

 • să conţină toate documentele specificate în lista publicată;
 • să fie completate toate rubricile din formularul tipizat, inclusiv căsuţa "Dovada plăţii" cu nr. chitanţei sau O.P.

 

Dosarele se verifică numai de către inspectorii Centrului Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor la momentul procesării.


Formularul se găseşte la adresa http://cnred.edu.ro/doc/formular-cerere-echivalare.doc

 

 

Eliberarea atestatelor se va efectua după programul Luni - Joi, între orele 09:00 - 12:00, la sediul Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice:

Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor
Str. Spiru Haret, nr. 12, Sector 1, 010176 Bucureşti


 

Pentru eliberarea atestatelor de echivalare este obligatorie prezenţa titularului sau a unei persoane împuternicite cu procură notarială, care să se prezinte cu originalul diplomei echivalate şi Cartea/Buletinul de identitate.


Diploma originală va fi verificată, obligatoriu, la eliberarea atestatului de echivalare către solicitant personal sau persoanei împuternicite cu procură notarială.


În conformitate cu noile reglementări, pentru dosarele depuse începând cu data de 12.03.2015 (data registraturii), CNRED va emite atestatele de echivalare a studiilor tehnoredactate pe hârtie A4.
 

Informații suplimentare privind echivalarea studiilor universitare de masterat pot fi obținute astfel:

Informaţii prin telefon: de luni până joi, între orele 09:00-12:00.

 

Lucica GHEORGHICEAN, consilier
E-mail: lucica.gheorghicean@medu.edu.ro
Telefon: 021 405 63 12
Fax: 021 313 10 13

Alina NISTOR, consilier
E-mail: nistor.alina@medu.edu.ro
Telefon: 021 405 63 12
Fax: 021 313 10 13

 

 

 

 

 

 

 

 • Echivalarea diplomelor de doctorat

Diplomele de doctor emise în statele care sunt părţi ale Convenţiei privind Apostila de la Haga trebuie să fie vizate cu Apostila de la Haga de autorităţile competente din ţările emitente, iar diplomele de doctor emise în statele nesemnatare ale acestei convenţii trebuie supralegalizate de către autoritățile competente din statul emitent.

Dosarul pentru recunoașterea diplomei de doctor și a titlului de doctor, obținute în străinătate, include:

 

 • actul de identitate și dovada schimbării numelui (dacă este cazul), în copie;
 • diploma de doctor, în copie și traducere legalizată sau în copie legalizată, în cazul în care diploma de doctor este în limba română;
 • actul de studii din ciclul universitar anterior care a dat acces la studii doctorale, în copie legalizată (dacă actul de studii este obținut în România) sau atestatul de recunoaștere sau echivalare, în copie (dacă actul de studii este obținut în străinătate);
 • orice alte documente suplimentare solicitate pentru procedura de evaluare de către CNATDCU;
 • curriculum vitae;
 • teza de doctorat, în format PDF (nu se acceptă varianta scanată); pot face excepție de la această regulă materialele audio, video sau ilustrațiile grafice;
 • rezumatul tezei de doctorat (15-20 pag., în funcție de domeniul de studii), în format PDF (nu se acceptă varianta scanată), în limba română, engleză sau franceză.

Documentele menționate vor fi inscripționate pe un CD, în forma scanată, de tip PDF.
 

Dosarele pentru recunoaşterea diplomelor de doctor obţinute la universităţi din state terţe care nu sunt menţionate în lista aprobată prin Ordinul de Ministru nr. 3158/2012, vor conţine varianta tipărită a tezei de doctorat şi a rezumatului tezei, pentru a fi evaluate de către comisiile de specialitate din cadrul CNATDCU.

 • formularul "Authorization for verification" completat - formularul tipizat poate fi descărcat de la adresa http://cnred.edu.ro/pdf/Authorization_for_verification.pdf;
 • copie simplă după dovada plăţii sumei aferente - pe chitanţă/ordin de plată/mandat poştal se va menţiona la plătitor numele titularului diplomei, aşa cum este trecut în actul de studii;
 • taxa pentru evaluarea dosarului este de 50 RON.

Taxa se poate achita la casieria CNRED (program de luni până joi, între orele 9-15) sau prin Ordin de plată / Mandat Poştal în care să fie menţionat contul de mai jos:

Beneficiar: Ministerul Educației și Cercetării Științifice
Cod Fiscal: 13729380
Banca: Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti - ATCPMB
Cod IBAN: RO86TREZ70020E330500XXXX
Cod SWIFT: TREZROBU
Cod BIC: TREZ

Important: Pe ordinul de plată sau pe mandatul poştal emis trebuie să fie scris codul IBAN pentru ca plata să fie valabilă!

 

Dosarul astfel întocmit se depune la Registratura ministerului, în programul de lucru cu publicul, de luni până vineri:

 • Luni, Marţi, Miercuri şi Joi, între orele 09:00-11:00 şi 14:00-16:00
 • Vineri, între orele 09:00-11:00

sau prin poştă, către Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor, la adresa:
Registratura Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice
Str. Spiru Haret, nr. 10, Sector 1, 010176 Bucureşti

 

Recunoaşterea diplomei de doctor şi a titlului de doctor în ştiinţe sau într-un domeniu profesional, obţinute la instituţii acreditate de învăţământ superior sau de cercetare-dezvoltare din străinătate se va face de către CNRED după cum urmează:

 • recunoașterea automată a diplomei de doctor și a titlului de doctor într-unul din domeniile de studii universitare de doctorat din România, obținute la o instituție acreditată de învățământ superior sau de cercetare-dezvoltare dintr-un stat membru al Uniunii Europene, al Spațiului Economic European sau din Confederația Elvețiană;
 • recunoașterea automată a diplomei de doctor și a titlului de doctor într-unul din domeniile de studii universitare de doctorat din România, obținute la o instituție acreditată de învățământ superior sau de cercetare-dezvoltare dintr-un stat terț, inclusă pe lista universităților de prestigiu din alte state, aprobată prin OMECTS nr. 3158/2012;
 • recunoașterea diplomei de doctor și a titlului de doctor, obținute la o altă instituție acreditată de învățământ superior sau de cercetare-dezvoltare decât cele menționate la punctele 1 şi 2, într-unul din domeniile de studii universitare de doctorat din România, în baza deciziei Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare, de validare a tezei de doctorat susținute în străinătate.
 • În cazul în care diplomele de doctor prevăzute la punctele 1 şi 2 nu au corespondență într-unul din domeniile de studii universitare de doctorat din România, CNRED înaintează dosarul spre evaluare la CNATDCU, care poate pronunța, în urma evaluării dosarului de recunoaștere, următoarele decizii:
 • validarea tezei de doctorat obținute în străinătate, într-unul din domeniile de studii universitare de doctorat din România, caz în care CNRED recunoaște diploma și titlul de doctor;
 • invalidarea tezei de doctorat obținute în străinătate, caz în care CNRED informează solicitantul cu privire la decizia CNATDCU de nerecunoaștere sau de refacere a tezei;
 • completarea cu documente suplimentare a dosarului de recunoaștere, caz în care CNRED informează solicitantul.
 • În cazul în care CNATDCU invalidează teza de doctorat dispunând refacerea tezei, teza refăcută se depune la CNRED în termen de 6 luni de la comunicarea deciziei CNATDCU. Refacerea tezei nu impune resusținerea acesteia în fața unei comisii de specialitate din străinătate sau din România.
 • CNRED recunoaște diploma de doctor și titlul de doctor, prevăzute la punctele 1-3, cu condiția echivalării sau a recunoașterii actelor de studii din ciclul universitar anterior care au dat acces la studii doctorale.
 • CNRED verifică existența tuturor documentelor necesare şi înștiințează solicitantul în cazul în care constată că dosarul nu este complet.
 • Dacă în termen de 60 de zile de la transmiterea înștiințării de completare, solicitantul nu depune completările la registratura MECS, CNRED clasează dosarul de recunoaștere, urmând ca reluarea procedurii să se facă în baza depunerii unui nou dosar.
 • În cazul în care există suspiciuni cu privire la existența unor documente false în dosar, MEN, prin CNRED, sesizează organele abilitate.
 • Termenul de soluționare a cererii de recunoaștere a diplomei de doctor și a titlului de doctor, prevăzute la punctele 1 şi 2, este de 10 zile lucrătoare de la depunerea dosarului complet, care se prelungește în mod corespunzător în situația prevăzută la punctul 3.
 • Solicitantul poate să conteste o singură dată decizia CNRED printr-o cerere care se depune la registratura MECS în termen de 15 zile lucrătoare de la comunicarea deciziei.
 • în cazul în care solicitantul contestă decizia CNRED pronunțată cu privire la situațiile menționate la punctele 1 şi 2, termenul de soluționare a contestației este de 10 zile lucrătoare de la data înregistrării contestației.
 • în cazul în care solicitantul contestă decizia CNRED cu privire la diplomele de doctor menționate la punctul 3, contestația se soluționează de către CNATDCU.

Atestatul de recunoaștere completat și neridicat se păstrează în arhiva MECS cu termen permanent.
 

Eliberarea atestatelor se va efectua după programul Luni - Joi, între orele 09:00 - 12:00, la sediul Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice: Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor - Str. Spiru Haret, nr. 12, Sector 1, 010176 Bucureşti

 

 

Pentru eliberarea atestatelor de echivalare este obligatorie prezenţa titularului sau a unei persoane împuternicite cu procură notarială, care să se prezinte cu Buletinul/Cartea de identitate.

 

Diploma originală va fi verificată, obligatoriu, la eliberarea atestatului de echivalare către solicitant personal sau persoanei împuternicite cu procură notarială.

 

În conformitate cu noile reglementări, pentru dosarele depuse începând cu data de 12.03.2015 (data registraturii), CNRED va emite atestatele de echivalare a studiilor tehnoredactate pe hârtie A4.

În cazul pierderii, distrugerii complete sau deteriorării parțiale a atestatului de recunoaștere, se poate elibera un duplicat al acestuia, dacă în arhiva MEN se găsesc documentele care au stat la baza eliberării atestatului respectiv.

 

Pentru eliberarea duplicatului, titularul adresează, în scris, o cerere, însoțită de următoarele documente:

 • copie a actului de studii care a fost recunoscut,
 • copie a actului de identitate,
 • dovada publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, a pierderii atestatului - în cazul unui atestat pierdut sau a deteriorării atestatului în cauză - dacă acesta este deteriorat parțial,
 • dovada plății taxei pentru eliberarea duplicatului.

Actele menționate se depun la Registratura MECS de către titularul atestatului sau de împuternicitul acestuia.

Pentru publicarea pierderii atestatului, titularul acestuia se adresează Regiei Autonome ”Monitorul Oficial”, anunțul urmând să cuprindă următoarele date:

 • denumirea actului pierdut;
 • numele, inițiala/inițialele prenumelui/prenumelor tatălui (mamei), prenumele titularului;
 • anul obținerii atestatului în cauză;
 • numărul și data atestatului respectiv,
 • denumirea instituției emitente a atestatului.

 

Informații suplimentare privind echivalarea/recunoașterea diplomei de doctorat pot fi obținute astfel:


Informaţii prin telefon: de luni până joi, între orele 09:00-12:00.

Florin Alexandru GRIGORE, inspector
E-mail: florin.grigore@medu.edu.ro
Telefon: 021 405 63 43
Fax: 021 313 10 13

Gabriela LEŢCAI, consilier
E-mail: letcai.gabriela@medu.edu.ro
Fax: 021 313 10 13