Programe de formare profesională în România Programe de formare profesională în România

Programe de formare profesională în România

Persoanele în căutarea unui loc de muncă pot participa la programe de formare profesională care să le asigure creşterea şi diversificarea competentelor profesionale în scopul asigurării mobilităţii şi reintegrării pe piaţa muncii.

 

Programele de formare profesională asigură iniţierea, calificarea, recalificarea, perfecţionarea şi specializarea persoanelor în căutarea unui loc de muncă.

 

Formele prin care se realizează formarea profesională a persoanelor în căutarea unui loc de muncă sunt: cursuri, stagii de practică şi specializare, precum şi alte forme, în condiţiile legii.

 

Accesul la programele de formare profesională se face în urma activităţii de informare şi consiliere profesională sau de mediere.

 

Programele de formare profesională a persoanelor în căutarea unui loc de muncă se organizează în mod distinct pe niveluri de pregătire şi specializări, precum şi pe categorii şi grupuri de persoane.

 

Finanţarea activităţii de formare profesională se face din bugetul asigurărilor pentru şomaj, în baza indicatorilor stabiliţi prin planul naţional de formare profesională aprobat

 

Pot beneficia în mod gratuit de servicii de formare profesională:

 1. persoanele care nu au loc de muncă, nu realizează venituri sau realizează, din activităţi autorizate potrivit legii, venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referinţă al asigurărilor pentru şomaj şi stimulării ocupării forţei de muncă, în vigoare;
 2. nu au putut ocupa loc de muncă după absolvirea unei instituţii de învăţământ;
 3. au obţinut statutul de refugiat sau altă formă de protecţie internaţională, conform legii;
 4. sunt cetăţeni străini sau apatrizi care au fost încadraţi în muncă sau au realizat venituri în România sau care au drept de muncă pe teritoriul României, conform legii;
 5. persoanele care nu au putut ocupa loc de muncă după repatriere sau după eliberarea din detenţie;
 6. persoanele care desfăşoară activităţi în mediul rural şi nu realizează venituri lunare sau realizează venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referinţă al asigurărilor pentru şomaj şi stimulării ocupării forţei de muncă în vigoare şi care sunt înregistrate la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă.

 

Pentru înscrierea la programele de formare profesională persoanele prevăzute la literele a), b), c), d) şi e) vor prezenta la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă următoarele acte:

 1. recomandare din partea centrului de informare şi consiliere privind cariera sau a serviciului de mediere;
 2. cerere de înscriere la programul de formare profesională; în situaţia persoanelor care beneficiază de servicii de formare profesională gratuite, cererea cuprinde şi angajamentul persoanei cu privire la suportarea consecinţelor legale prevăzute de lege;
 3. actul de identitate, în original şi în copie;
 4. certificatul de naştere, în original şi în copie;
 5. actele de studii eliberate în condiţiile legii, în original şi în copie;
 6. actul medical din care să rezulte starea sănătăţii persoanei şi faptul că aceasta este aptă din punct de vedere medical pentru exercitarea meseriei în care doreşte să se califice.

Pentru persoanele prevăzute la litera f), înregistrate la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă vor depune pe lângă documentele prevăzute mai sus şi următoarele acte:

 1. actul eliberat de organele fiscale teritoriale subordonate Ministerului Finanţelor Publice;
 2. dovada că desfăşoară activitatea pe raza comunei sau a satului, eliberată de autorităţile administraţiei publice locale după caz;
 3. dovada încadrării în muncă printr-un act eliberat de angajator, din care să rezulte venitul lunar realizat, locul de muncă şi domeniul în care persoana îşi desfăşoară activitatea, după caz.

Serviciile de formare profesională se asigură, gratuit, la cererea persoanelor angajate, cu acordul angajatorului, sau la cererea angajatorului, în baza cererii formulate în termen de 12 luni de la data reluării activităţii o singură data pentru fiecare situaţie pentru persoanele care:

 1. au reluat activitatea ca urmare a încetării concediului pentru creşterea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani sau 7 ani în cazul copilului cu handicap;
 2. au reluat activitatea după perioada îndeplinirii serviciului militar activ;
 3. au reluat activitatea ca urmare a recuperării capacităţii de muncă după pensionarea pentru invaliditate.

Pentru înscrierea la programele de formare profesională personală, toate aceste categorii vor depune următoarele acte:

 1. cerere de înscriere la programul de formare profesională; în situaţia persoanelor care beneficiază de servicii de formare profesională gratuite, cererea cuprinde şi angajamentul persoanei cu privire la suportarea consecinţelor legale prevăzute de lege;
 2. actul de identitate, în original şi în copie;
 3. certificatul de naştere, în original şi în copie;
 4. actele de studii eliberate în condiţiile legii, în original şi în copie;
 5. actul medical din care să rezulte starea sănătăţii persoanei şi faptul că aceasta este aptă din punct de vedere medical pentru exercitarea meseriei în care doreşte să se califice.

Pentru aceste categorii sunt necesare, de asemnenea şi următoarele acte după caz:

 1. actul emis de angajator, din care să reiasă data şi motivul suspendării raporturilor de muncă sau de serviciu, data reluării acestora, precum şi acordul pentru participarea la un program de formare profesională pe întreaga perioadă a acestuia;
 2. certificatul de naştere al copilului, în original şi în copie;
 3. livretul militar sau adeverinţa de lăsare la vatră, în original şi în copie;
 4. actul în baza căruia au fost încadrate în muncă şi decizia de revizuire medicală, din care să reiasă redobândirea capacităţii de muncă pentru persoanele care şi-au reluat activitatea după pensionarea pentru invaliditate, în original şi în copie.

 

 

Persoanele aflate în detenţie care mai au de executat cel mult 9 luni până la ultima zi de executare a pedepsei pot urma un program de formare profesională organizat de agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, cheltuielile necesare pregătirii profesionale fiind suportate din bugetul asigurărilor pentru şomaj.

 

Persoanele care beneficiază de servicii de formare profesională gratuite şi se încadrează în muncă, potrivit legii, pot beneficia în continuare, până la finalizarea programului de formare profesională început, de serviciile de formare profesională gratuite la care aveau dreptul dacă nu s-ar fi angajat.

 

Persoanele care nu se pot deplasa zilnic la unitatea de pregătire sau locuiesc la o distanţă mai mare de 50 de km de aceasta, au dreptul pe perioada cât participă la pregătirea profesională să beneficieze de cazare şi de o sumă de bani pentru acoperirea mesei la nivelul prevăzut de reglementările în vigoare pentru salariaţii instituţiilor publice şi regiilor autonome cu specific deosebit pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării, în cadrul localităţii, în interesul serviciului, dar nu pot beneficia de abonament gratuit pe mijloacele de transport în comun pentru traseul de la domiciliu la unitatea de pregătire.

 

Persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, care beneficiază în mod gratuit de servicii de formare profesională, au următoarele drepturi:

 1. să beneficieze de pregătire teoretică şi practică pe toată durata cursului şi să susţină, gratuit, de cel mult două ori examenul de absolvire la finalizarea acestuia;
 2. să beneficieze de rechizite şi materiale de instruire şi să primească în folosinţă manuale;
 3. să beneficieze, dacă este cazul, de echipament de protecţie pe timpul instruirii practice;
 4. să beneficieze, pentru traseul de la domiciliu la unitatea de pregătire, de abonament gratuit pe mijloacele de transport în comun sau, după caz, de decontarea cheltuielilor de transport, pentru cel mult 4 deplasări în cursul unei luni, dacă nu se pot deplasa zilnic la unitatea de pregătire, în condiţiile prevăzute de reglementările în vigoare pentru salariaţii instituţiilor publice şi regiilor autonome cu specific deosebit, pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării, în cadrul localităţii, în interesul serviciului, precum şi de abonament gratuit pe mijloacele de transport în comun pe traseul de la unitatea de cazare la unitatea de pregătire. Pentru traseele pentru care nu se eliberează abonamente, persoanele au dreptul să beneficieze de decontarea biletelor de călătorie pe mijloacele de transport în comun;
 5. să beneficieze de consultaţii medicale, analize medicale şi teste necesare frecventării cursului.

 

.

 

Formarea profesională a persoanelor în căutarea unui loc de muncă se realizează de agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă prin centrele de formare profesională din subordinea acestora şi prin centrele regionale pentru formarea profesională a adulţilor ale Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, precum şi prin furnizori de servicii de formare profesională, din sectorul public sau privat, autorizaţi în condiţiile legii.

 

Cursurile de calificare, recalificare, perfecţionare şi specializare se organizează pentru ocupaţii, meserii şi profesii definite şi cuprinse în Clasificarea ocupaţiilor din România.

 

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, precum şi furnizorii de servicii de formare profesională autorizaţi pot organiza cursuri de calificare, recalificare, perfecţionare şi specializare şi pentru ocupaţii sau meserii neincluse încă în Clasificarea ocupaţiilor din România, numai după ce au obţinut avizul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice.

 

Informaţii suplimentare puteţi solicita de la Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă:

·         Direcţia Managementul Pieţei Muncii, Formare Profesională, Informatică şi Control Măsuri Active

Compartiment Informatică - tel.: 021.303.98.54, fax: 021.303.98.45

Compartiment Analiza Pieţei Muncii şi Programe de Ocupare - tel.: 021.303.98.47, fax: 021.303.98.51

Serviciul Control Măsuri Active - tel.: 021.303.98.34

Compartiment Formare Profesională - tel.: 021.313.90.85

 

·         Direcţia Relaţii Internaţionale, EURES şi Mediere

Serviciul Planificare, Monitorizare Activitate EURES - tel.: 021.311.07.73

Compartimentul Securitate Socială a Lucrătorilor Migranţi - tel.: 021.303.98.56, Fax: 021.303.98.55

Compartimentul Relaţii Internaţionale şi Coordonare Parteneri EURES - tel.: 021.313.91.41

 

Email de contact: anofm@anofm.ro

 

Website: http://www.anofm.ro