Recunoașterea calificărilor obținute în Uniunea Europeană Recunoașterea calificărilor obținute în Uniunea Europeană

Recunoașterea calificărilor profesionale obținute în Uniunea Europeană

În ceea ce privește recunoașterea calificărilor profesionale, la nivelul Centrului Național pentru Recunoașterea și Echivalarea Diplomelor sunt recunoascute numai diplomele obținute în sistemul formal, respectiv diplomele de școală profesională sau postliceală.

Diplomele de şcoală profesională şi de şcoală postliceală obţinute în străinătate trebuie să fie vizate cu Apostila de la Haga de autorităţile competente din ţările emitente pentru statele care sunt părţi ale Convenţiei privind Apostila de la Haga, iar pentru celelalte state diplomele vor fi supralegalizate sau vor fi însoţite de Adeverinţa de autenticitate emisă de către autorităţile competente din ţara de provenienţă.Pentru profesiile reglementate, menţionate în Legea nr. 200/2004, cu modificările şi completările ulterioare, diplomele de studii postliceale şi de şcoală profesională obţinute în statele membre ale Uniunii Europene, ale Spațiului Economic European, precum și Confederația Elvețiană, vor fi echivalate de către autorităţile competente corespunzătoare.

 

Dosarul pentru recunoașterea calificărilor profesionale obținute în străinătate, include:

·      cerere prin care se solicită echivalarea diplomei de absolvire a şcolii postliceale sau a şcolii profesionale - documentul tipizat poate fi descărcat de la adresa http://cnred.edu.ro/pdf/formular-cerere-echivalare-diploma-scoala-profesionala-sau-postliceala.pdf

·      diploma de Bacalaureat (pentru şcolile postliceale) - copie după original;

·      diploma de absolvire a şcolii postliceale/profesionale:

-        copie după original,

-        traducere legalizată în limba română,

-        menţionăm că diplomele trebuie să fie vizate cu Apostila de la Haga de autorităţile competente din ţările emitente pentru statele care sunt părţi ale Convenţiei privind Apostila de la Haga,

-        diplomele emise în statele care nu sunt părţi ale Convenţiei privind Apostila de la Haga vor fi supralegalizate de către Ministerul Învăţământului, Ministerul Afacerilor Externe din ţara emitentă şi Ambasada/Oficiul Consular al României în ţara respectivă sau vor fi însoţite de Adeverinţa de autenticitate emisă de către autorităţile competente din ţara de provenienţă;

·      planul de învăţământ din care să reiasă denumirea cursurilor absolvite, durata studiilor, descrierea cursurilor şi a competenţelor dobândite:

-       copie după original,

-       traducere legalizată în limba română;

·      Certificat de conformitate cu prevederile Directivei 2005/36/CE emis de autoritatea competentă din statul emitent, în care să se precizeze articolul și litera din Directivă la care se încadrează certificatul menționat - pentru diplome emise in state membre UE;

·      documente personale de identificare, în copie simplă:

-        actul de identitate – buletin de identitate sau carte de identitate,

-        certificatul de căsătorie – dacă este cazul,

-        dovada de schimbare a numelui – în cazul în care numele înscris pe diplomă nu mai coincide cu cel din actul de identitate.

·      copie simplă după dovada plăţii sumei aferente:

-        pe chitanţă / ordin de plată / mandat poştal se va menţiona la plătitor numele titularului diplomei, aşa cum este trecut în actul de studii;

-        taxa pentru evaluarea dosarului este de 25 RON.

 

 

Taxa se poate achita la casieria CNRED (program de luni până joi, între orele 9-15) sau prin Ordin de plată / Mandat Poştal în care să fie menţionat contul de mai jos:

Beneficiar: Ministerul Educației și Cercetării Științifice
Cod Fiscal: 13729380

Banca: Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti – ATCPMB

Cod IBAN: RO86TREZ70020E330500XXXX

Cod SWIFT: TREZROBU

Cod BIC: TREZ

Important: Pe ordinul de plată sau pe mandatul poştal emis trebuie să fie scris codul IBAN pentru ca plata să fie valabilă!


 

Dosarul astfel întocmit se poate depune:

·       direct la Registratura ministerului, Str. Spiru Haret, nr. 10, în orarul Luni–Joi 09:00-11:00 şi 14:00-16:00, Vineri 09:00-11:00 sau

·       la Inspectoratul Şcolar Judeţean sau

·       prin poştă, expediat pentru CNRED la adresa:

Registratura Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice
Str. Spiru Haret, nr. 10, Sector 1, 010176 Bucureşti

 

Conform Regulamentului CNRED, durata procedurii de recunoaştere pentru studiile preuniversitare va fi de 30 zile, de la data depunerii dosarului complet.
 

 

Nu se soluţionează până la momentul completării dosarele care nu îndeplinesc următoarele condiţii:

·       să conţină toate documentele specificate în lista publicată;

·       să fie însoţite de o cerere.

 

Dosarele se verifică numai de către inspectorii CNRED la momentul procesării.
 

Eliberarea atestatelor se va efectua după programul Luni - Joi, între orele 09:00 - 12:00, la sediul Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice: Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor - Str. Spiru Haret, nr. 12, Sector 1, 010176 Bucureşti

Pentru eliberarea atestatelor de echivalare este obligatorie prezenţa titularului sau a unei persoane împuternicite cu procură notarială, care să se prezinte cu originalul diplomei echivalate şi Cartea/Buletinul de identitate.


Diploma originală va fi verificată, obligatoriu, la eliberarea atestatului de echivalare către solicitant personal sau persoanei împuternicite cu procură notarială.

 

În conformitate cu noile reglementări, pentru dosarele depuse începând cu data de 12.03.2015 (data registraturii), CNRED va emite atestatele de echivalare a studiilor tehnoredactate pe hârtie A4.

 

 

 

 

 

 

Informații suplimentare privind echivalarea diplomelor de şcoală profesională şi postliceală obţinute în străinătate pot fi obținute astfel:


Informaţii prin telefon: de luni până joi, între orele 09:00-12:00.

 

Mirela STANCIU, consilier
E-mail: mirela.stanciu@medu.edu.ro
Telefon: 021 405 56 71
Fax: 021 317 85 17

 

 

Atestarea calificării dobândite în afara sistemului naţional de învăţământ într-un stat membru al Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European, de către cetăţenii români care doresc să desfăşoare activităţi pe teritoriul României

 

 În ceea ce privește recunoașterea calificărilor profesionale , la nivelul Ministruluil Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale și Persoanelor Vârstnice pot fi atestate / recunoscute competenţele profesionale obținute în sistemul iformal,

 • care nu sunt obţinute în urma absolvirii unor cursuri de școală profesională sau postliceală.

                                      

 

Prin Ordinul nr.701/2003 al Ministruluil Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale și Persoanelor Vârstnice pentru desemnarea instituţiei care să recunoască automat documentele care dovedesc calificarea dobândită în străinătate, în afara sistemului de învăţământ, de cetăţeni români sau cetăţeni ai statelor membre ale Uniunii Europene şi ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European s-a aprobat Procedura de eliberare a atestatelor de recunoaştere automată a calificării - pregătire profesională sau experienţă profesională - dobândite în străinătate, în afara sistemului de învăţământ, de către cetăţenii români sau cetăţeni ai statelor membre ale Uniunii Europene şi ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European, precum şi de membrii de familie ai acestora, care doresc să desfăşoare pe teritoriul României activităţi economice în mod independent, în cadrul unor asociaţii familiale sau ca salariat.

Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, prin Direcţia Politici de Ocupare, Competenţe şi Mobilitate Profesională,  recunoaşte automat calificarea pentru activităţile economice prevăzute în anexa 3 a Ordinului nr.701/2003 prin eliberarea unui atestat de recunoaştere a calificării.         

 

 

 

 În vederea obţinerii atestatului de recunoaştere a calificării, solicitanţii depun la Registratura MMFPSPV un dosar care trebuie să conţină următoarele documente:

 • cerere în limba română (se vor menţiona adresa şi telefonul solicitantului);
 • copia documentului de identitate;
 • copia certificatului de naştere, tradusă în limba română şi legalizată;
 • copia documentului care atestă calificarea dobândită în străinătate, apostilată, tradusă în limba română şi legalizată, însoţită de documentul original.

 

Pentru persoanele care au dobândit calificarea într-un stat din afara Uniunii Europene sau a Spaţiului economic european şi pentru persoanele care au dobândit calificarea într-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului economic european care nu a aderat la Convenţia de la Haga, se solicită pe lângă documentele enumerate mai sus și copia dovezii recunoaşterii documentului de calificare a solicitantului, eliberată de autoritatea competentă dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului economic european, tradusă în limba română şi legalizată, însoţită de documentul original.

 

Cererile de eliberare a atestatelor de recunoaştere a calificării însoţite de documentaţia completă se soluţionează în termen de 30 de zile de la data înregistrării acestora.

 

În cazul în care în urma analizei dosarului se constată neregularităţi privind documentele menţionate anterior, se va notifica acest lucru solicitantului, cu cel puţin 10 zile înainte de expirarea termenului menţionate la paragraful anterior, indicând modul în care pot fi remediate acestea.

 • În acest caz, termenul de 30 de zile se prelungeşte în mod corespunzător cu 10 zile.

 

 

 

Atestarea calificării dobândite în România, în afara sistemului naţional de învăţământ, de către cetăţenii români care doresc să desfăşoare activităţi pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene

 

 

Prin Ordinul nr. 51/2007 al Ministruluil Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale și Persoanelor Vârstnice a fost aprobată Procedura de atestare a calificării - pregătire şi experienţă profesională - dobândite în România, în afara sistemului naţional de învăţământ, de către cetăţenii români care doresc să desfăşoare activităţi, în mod independent sau ca salariaţi, pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene.

Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice prin agențiile pentru plăți și inspecție socială judeţene  respectiv a municipiului Bucureşti, atestă ocupaţiile şi calificările  prevăzute în COR sau Nomenclatorul calificării prin eliberarea unui atestat.

 

În vederea obţinerii atestatului, cetăţenii români depun la agențiile pentru plăți și inspecție socială judeţene respectiv a municipiului Bucureşti, o documentaţie care cuprinde următoarele:

 • cerere-tip de solicitare a eliberării atestatului;
 • documentul de identitate, atât în copie, cât şi în original;
 • documentul care atestă calificarea dobândită în România, în afara sistemului naţional de învăţământ, după caz:
 • certificatul de calificare/absolvire a unei forme de calificare/pregătire profesională, organizate în condiţiile legii în vigoare la data eliberării acesteia (original şi copie);
 •  adeverinţa eliberată pe baza procesului-verbal al comisiei tehnice de încadrare şi promovare a muncitorilor pentru cei calificaţi prin practica la locul de muncă*) (original şi copie)
 • În cazul în care aceste adeverinţe nu mai există la titulari, dovada calificării la locul de muncă se va putea realiza pe baza înregistrării acesteia în carnetul de muncă
 • certificatul de competenţe profesionale, eliberat de un centru de evaluare autorizat conform legislaţiei în vigoare (original şi copie);
 • cartea de meşteşugar, obţinută în condiţiile prevăzute de actele normative în vigoare la data eliberării acesteia (original şi copie);
 • carnetul de muncă al solicitantului, prin care se dovedeşte că acesta a fost încadrat în ocupaţia pentru care a obţinut calificarea şi pentru care se solicită atestatul (original şi copie);
 • copie/copii, certificată/certificate de către reprezentantul legal al angajatorului sau de către persoana împuternicită de acesta, a/ale paginii/paginilor din registrul electronic care cuprinde/cuprind înscrierile referitoare la persoana sa;
 • orice alt document, eliberat de angajator, care să ateste activitatea desfăşurată de solicitant şi vechimea în ocupaţia pentru care acesta a obţinut calificarea, astfel cum rezultă din dosarul personal;
 • autorizaţia eliberată de primărie, însoţită de copia certificată a acesteia, pentru desfăşurarea de către persoane fizice a unor activităţi economice în mod independent, potrivit legii;
 • modelul comun european de curriculum vitae, completat de solicitant;
 • cel puţin o scrisoare de recomandare eliberată de angajator/beneficiarul serviciilor, relevante pentru obţinerea atestării solicitate.
 •  

Cererile de eliberare a atestatelor, însoţite de documentaţia completă se soluţionează în termen de 30 de zile de la data înregistrării acestora.

 

 

În cazul în care în urma analizei dosarului se constată neregularităţi privind documentele menţionate anterior, direcţiile de muncă, solidaritate socială şi familie ale judeţelor, respectiv a municipiului Bucureşti, vor notifica acest lucru solicitantului, cu cel puţin 10 zile înainte de expirarea termenului menţionate la paragraful anterior, indicând modul în care pot fi remediate acestea.

 • În acest caz, termenul de 30 de zile se prelungeşte în mod corespunzător cu 10 zile.

 

Pentru informaţii suplimentare privind procedura de recunoaştere / echivalare competenţelor profesionale puteţi contacta Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale și Persoanelor Vârstnice sau Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Social

 • Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale și Persoanelor Vârstnice

Date de contact:

Adresa: str. Dem.I.Dobrescu nr.2-4, Sectorul 1, Bucureşti

Registratura

Telefon: +4 021 313 6267,  +4 021 315 8556

E-mail: relatiicupublicul@mmuncii.ro  

Web- site: www.mmuncii.ro

Ø  Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Social

Date de contact:

Adresa : Bld. G-ral Gheorghe Magheru, nr. 7, Sector 1, Cod poştal : 010322 - Bucureşti;

Tel  : 004 021 - 313.60.47     

Fax : 004 021 - 313.60.98

Adresă e-mail  :  anps@prestatiisociale.ro 

Adresă web-site:  www.prestatiisociale.ro