Dreptul la pensie Dreptul la pensie

Dreptul la pensie

În vederea acordării drepturilor de securitate socială (sănătate, şomaj, pensii) cu respectarea principiului egalităţii de tratament pentru toţi cetăţenii europeni (cetăţean provenit dintr-un stat membru UE), Uniunea Europeană a adoptat o serie de reglementări europene (Regulamentele (CEE) nr. 1408/71 şi 574/72 care au fost înlocuite, începând cu data de 1 ianuarie 2010 de Regulamentul (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială şi, respectiv, de Regulamentul (CE) nr. 987/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 septembrie 2009 de stabilire a procedurii de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială) obligatorii în toate statele membre UE.

Indiferent în ce stat membru UE se află la un moment dat un cetăţean european, se bucură de aceleaşi drepturi şi obligaţii de securitate socială cu cele ale cetăţenilor din statul respectiv.

 

Drepturile de pensie pentru persoanele care au desfăşurat legal activitate profesională într-un stat membru al Uniunii Europene

 

Cu privire la acordarea drepturilor de pensie pentru persoanele care au desfăşurat legal activitate profesională într-un stat membru al Uniunii Europene, precizăm următoarele:

 • vechimea în muncă (stagiul de cotizare) realizată în acel stat este recunoscută de către statul român în vederea deschiderii dreptului la pensie, cu condiţia ca persoana respectivă să fi fost asigurată la sistemul de securitate socială din țara respectivă (a desfăşurat activitate legal şi s-au plătit contribuţiile sociale prevăzute de legislația țării respective);
 • vechimea în muncă (stagiul de cotizare) realizată în România este recunoscută de către statul membru UE în vederea deschiderii dreptului la pensie, cu condiţia ca persoana respectivă să fi fost asigurată la sistemul de securitate socială din România (a desfăşurat activitate legal şi s-au plătit contribuţiile sociale prevăzute de legislaţia română).

 

!!! Dacă există situaţii în care o persoană a fost asigurată în aceeaşi perioadă atât în țara respectivă, cât şi în România, această perioadă de vechime în muncă se ia în calcul o singură dată.

 

 • la momentul îndeplinirii condiţiilor prevăzute de legislația țării respective pentru acordarea unei categorii de pensii, se aplică principiul totalizării perioadelor de asigurare, potrivit căruia se iau în considerare perioadele de asigurare realizate în România cumulate cu perioadele de asigurare realizate în țara respectivă. În aceste condiţii, pensia pe care cetăţeanul român urmează să o primească de la statul respectiv se va calcula DOAR PENTRU PERIOADA DE VECHIME ÎN MUNCĂ REALIZATĂ ÎN ȚARA RESPECTIVĂ!!!
 • la momentul îndeplinirii condiţiilor prevăzute de legislaţia română pentru acordarea unei categorii de pensii, se aplică principiul totalizării perioadelor de asigurare, potrivit căruia se iau în considerare perioadele de asigurare realizate în țara respectivă cumulate cu perioadele de asigurare realizate în România. În aceste condiţii, pensia pe care cetăţeanul român urmează să o primească de la statul român se va calcula DOAR PENTRU PERIOADA DE VECHIME ÎN MUNCĂ REALIZATĂ ÎN ROMÂNIA!!!
 • Dovada perioadelor de vechime în muncă realizate în țara respectivă se face cu înscrisuri oficiale eliberate de angajator sau de către instituţiile competente ale statului respectiv.
 • Dovada perioadelor de vechime în muncă realizate în România se face cu înscrisurile din carnetul de muncă, adeverinţe eliberate de angajator sau alte documente întocmite cu respectarea legislaţiei în vigoare.
 • În momentul în care o persoană care a îndeplinit condiţiile de pensionare prevăzute de legislaţia unuia dintre cele două state (român/țara respectivă) şi se prezintă la instituţia competentă să solicite acordarea unei categorii de pensii, trebuie să prezinte toate documentele necesare dovedirii vechimii în muncă realizate. Instituţia competentă va indica procedura care trebuie urmată, în funcţie de caracteristicile particulare ale fiecărui solicitant și va demara procedura de confirmare a vechimii în muncă (procedura se realizează între instituțiile competente din cele două state, pe baza reglementărilor europene în vigoare) pentru perioadele de activitate desfășurate pe teritoriul celeilalte țări (țara respectivă/România confirmă României/țara respectivă perioada de activitate desfășurată pe teritoriul acesteia).
 • Solicitarea dreptului la pensie pentru pensia din România se poate face prin depunerea dosarului de pensionare (cerere acordare pensie și documente oficiale care să ateste vechimea în muncă realizată) atât direct la Casa Județeană de Pensii din raza teritorială a domiciliului, cât și la instituția competentă cu acordarea pensiilor de pe teritoriul țării respective. Instituția competentă de pe teritoriul țării respective are obligația de a transmite dosarul de pensie în România, pentru soluționare.
 • Solicitarea dreptului la pensie pentru pensia din țara respectivă se poate face prin depunerea dosarului de pensionare (cerere acordare pensie și documente oficiale care să ateste vechimea în muncă realizată) atât direct la instituția competentă cu acordarea pensiilor de pe teritoriul țării respective, cât și la Casa Județeană de Pensii din raza teritorială a domiciliului. Casa Județeană de Pensii din raza teritorială a domiciliului are obligația de a transmite dosarul de pensie în țara respectivă, pentru soluționare.

 

 

În România, instituţia competentă pentru acordarea dreptului la pensie este Casa Naţională de Pensii Publice prin intermediul Caselor Teritoriale de Pensii de la nivelul fiecărui judeţ.

 

Pentru stabilirea drepturilor de pensie pentru limită de vârstă, anticipată, anticipată parțială, de invaliditate și de urmaș, vă puteți adresa unei singure instituții, cererea astfel depusă fiind valabilă pentru toate instituțiile la legislația cărora ați fost supus.

 

Cererile se depun la instituţia de la locul de reşedinţă astfel:

 • dacă locuiți pe teritoriul unui stat membru cererea se depune la instituția din statul respectiv;
 • dacă aveți domiciliul in România, cererea se depune la casa teritorială de pensii din raza de domiciliu.

 

Instituţia de asigurări sociale din România va transmite în celelalte state implicate documentele necesare în vederea stabilirii drepturilor de pensie; comunicarea între instituţii este asigurată prin intermediul formularelor de legătură.

 

Pentru depunerea cererii pentru acordarea prestaţiilor de pensie în România, persoana interesată trebuie să îndeplinească formalităţile cerute de legislaţia română în vigoare şi să furnizeze toate informaţiile relevante şi documentele justificative.

 

În România puteți avea dreptul la următoarele tipuri de pensii:

 

Pensia pentru limită de vârstă

 

Pentru obținerea unei pensii pentru limită de vârstă este necesară îndeplinirea cumulativă a două condiţii:

 • împlinirea vârstei-standard de pensionare;
 • realizarea stagiului minim de cotizare.

Vârsta standard de pensionare, stagiul minim de cotizare și stagiul complet de cotizare se stabilesc în raport de data naşterii.

 

Care sunt posibilitățile de reducere a vârstei standard de pensionare?

Beneficiază de reducerea vârstei standard de pensionare asiguraţii care au realizat stagii de cotizare în una sau mai multe din următoarele situaţii:

 • au desfășurat activitate în grupa I și/sau a–II-a de muncă conform legislației în vigoare până la 1 aprilie 2001;
 • au desfășurat activitate în condiții de muncă speciale (fosta grup I);
 • au desfăşurat activitate în condiţii de muncă deosebite (fosta grupă II);
 • au desfăşurat activitate în alte condiţii de muncă;
 • au realizat un stagiu de cotizare în condiţii de handicap preexistent calităţii de asigurat;
 • nevăzătorii care au realizat ca nevăzător cel puţin o treime din stagiul complet de cotizare;
 • au calitatea de beneficiari ai Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat şi/sau ai Legii nr. 341/2004 Legea recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987, cu modificările și completările ulterioare.

 

Acte necesare pentru dosarul de pensionare pentru limită de vârstă:

 • cerere pentru înscrierea la pensie pentru limită de vârstă;
 • carnetul de muncă (original şi copie);
 • alte acte prevăzute de lege privind vechimea în muncă sau vechimea în serviciu realizată în alte sectoare de activitate (adeverințe), dacă este cazul;
 • livretul militar (original şi copie), după caz;
 • diplomă de studii universitare (original şi copie) şi/sau adeverinţă din care să rezulte durata normală şi perioada studiilor, precum şi certificarea absolvirii acestora;
 • pentru persoanele care au urmat cursurile unor instituţii de învăţământ universitar în străinătate este necesară dovada recunoaşterii acestora de către statul român;
 • adeverinţă privind sporurile şi adaosurile reglementate prin lege sau prin contractul colectiv/individual de muncă, în situația în care acestea nu au fost înregistrate în carnetul de muncă, dacă este cazul;
 • adeverinţă privind condiţiile de muncă speciale și/sau deosebite, în situația în care acestea nu au fost înregistrate în carnetul de muncă, dacă este cazul;
 • procură specială pentru mandatar, dacă este cazul (pentru cetăţenii străini şi/sau români cu domiciliul în străinătate există posibilitatea emiterii unei procuri speciale, valabilă pentru o perioadă de 18 luni, prin care să fie desemnată, în calitate de mandatar, o persoană care urmează a efectua, în numele titularului, toate operaţiunile legate de stabilirea dreptului la pensie si încasarea pensiei cuvenite);
 • acte pentru dovedirea calităţii de beneficiar al Decretului-lege nr. 118/1990 și/sau al Legii nr.341/2004, dacă este cazul.

 

Cererea de pensionare împreună cu actele doveditoare se depune de către solicitant, la casa teritorială de pensii din raza de domiciliu a acestuia, începând cu data îndeplinirii condițiilor de pensionare, iar pensia se acordă de la data înregistrării cererii.

 

Pentru mai multe informații vă recomandăm să vă adresați casei teritoriale de pensii din raza  dvs. de domiciliu sau accesați https://www.cnpp.ro/pensia-pentru-limita-de-varsta.

 

Pensia anticipată

Condiții de acordare a pensiei anticipate:

 

Pensia anticipată se acordă cu cel mult 5 ani înainte de împlinirea vârstei standard de pensionare, cu condiția ca asiguratul să depăşească stagiul complet de cotizare cu cel puţin 8 ani.

Vârsta standard de pensionare, stagiul minim de cotizare și stagiul complet de cotizare se stabilesc în raport de data nașterii.

 

La stabilirea stagiului de cotizare pentru acordarea pensiei anticipată NU se iau în considerare perioadele în care asiguratul:

 • a beneficiat de pensie de invaliditate;
 • a urmat cursurile de zi ale învăţământului universitar, organizat potrivit legii, pe durata normală a studiilor respective, cu condiţia absolvirii acestora cu diplomă;
 • a satisfăcut serviciul militar ca militar în termen sau militar cu termen redus, pe durata legal stabilită, a fost concentrat, mobilizat sau în prizonierat;
 • a fost elev al unei şcoli militare/şcoli de agenţi de poliţie sau student al unei instituţii de învăţământ din sistemul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională pentru formarea cadrelor militare, poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, cu excepția liceului militar.

   

Pensia anticipată nu poate fi cumulată cu niciun fel de alte venituri de natură profesională.

 

Cuantumul (valoarea) pensiei anticipată se stabileşte în aceleaşi condiţii cu cele ale pensiei pentru limită de vârstă.

La acordarea pensiei anticipată, reducerea vârstei standard de pensionare NU poate fi cumulată cu nici o altă reducere!

 

 

La data îndeplinirii condițiilor pentru acordarea pensiei pentru limită de vârstă, pensia anticipată se transformă în pensie pentru limită de vârstă şi se recalculează prin adăugarea perioadelor asimilate şi a eventualelor stagii de cotizare realizate în perioada de suspendare a plăţii pensiei anticipate.

 

 

Transformarea pensiei anticipate în pensie pentru limită de vârstă se face din oficiu.

 

 

Acte necesare pentru dosarul de pensionare anticipată :

 • cerere pentru înscrierea la pensie anticipată;
 • carnetul de muncă (original şi copie);
 • alte acte prevăzute de lege privind vechimea în muncă (adeverințe), dacă este cazul;
 • adeverinţă privind sporurile şi adaosurile reglementate prin lege sau prin contractul colectiv/individual de muncă pentru perioada 01.04.1992-01.04.2001, în situaţia în care acestea nu au fost înregistrate în carnetul de muncă, dacă este cazul;
 • adeverinţă privind  încadrarea activităţii în fostele grupe I şi/sau a-II-a de muncă,  în situaţia în care acestea nu au fost înregistrate în carnetul de muncă, dacă este cazul;
 • procura specială pentru mandatar, dacă este cazul.

Cererea de pensionare împreună cu actele doveditoare se depune de către solicitant, la casa teritorială de pensii din raza de domiciliu a acestuia, începând cu data îndeplinirii condiţiilor de pensionare, iar pensia se acordă de la data încetării calităţii de asigurat. 

 

Pentru mai multe informații vă recomandăm să vă adresați casei teritoriale de pensii din raza  dvs. de domiciliu sau accesați https://www.cnpp.ro/pensia-anticipata.

 

 

Pensia anticipată parţială

Condiții de acordare a pensiei anticipată parțială:

Persoanele asigurate care au realizat stagiile complete de cotizare prevăzute de lege, precum şi cele care au depăşit stagiul complet de cotizare cu până la 8 ani pot solicita pensie anticipată parţială, cu reducerea vârstelor-standard de pensionare cu cel mult 5 ani.

Vârsta standard de pensionare, stagiul minim de cotizare și stagiul complet de cotizare se stabilesc în raport de data nașterii.

 

           

La stabilirea stagiului de cotizare pentru acordarea pensiei anticipate parţiale NU se iau în considerare perioadele în care asiguratul:

 • a beneficiat de pensie de invaliditate;
 • a urmat cursurile de zi ale învăţământului universitar, organizat potrivit legii, pe durata normală a studiilor respective, cu condiţia absolvirii acestora cu diplomă;
 • a satisfăcut serviciul militar ca militar în termen sau militar cu termen redus, pe durata legal stabilită, a fost concentrat, mobilizat sau în prizonierat;
 • a fost elev al unei şcoli militare/şcoli de agenţi de poliţie sau student al unei instituţii de învăţământ din sistemul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională pentru formarea cadrelor militare, poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, cu excepţia liceului militar.

 

   

Pensia anticipată parțială nu poate fi cumulată cu niciun fel de alte venituri de natură profesională.

 

 

Cuantumul (valoarea) pensiei anticipate parţiale se stabileşte din cuantumul pensiei pentru limită de vârstă care s-ar fi cuvenit, prin diminuarea acestuia cu 0,75% pentru fiecare lună de anticipare, până la îndeplinirea condiţiilor pentru obţinerea pensiei pentru limită de vârstă.

 

La acordarea pensiei anticipată parţială, reducerea vârstei standard de pensionare NU poate fi cumulată cu nici o altă reducere!

 

 

 

La data îndeplinirii condițiilor pentru acordarea pensiei pentru limită de vârstă, pensia anticipată parţială se transformă în pensie pentru limită de vârstă şi se recalculează prin eliminarea diminuării şi prin adăugarea perioadelor asimilate şi a eventualelor stagii de cotizare realizate în perioada de suspendare a plăţii pensiei anticipate parţiale.

 

Transformarea pensiei anticipate parțiale în pensie pentru limită de vârstă se face din oficiu.

 

 

Acte necesare pentru dosarul de pensionare anticipată parţială :

 • cerere pentru înscrierea la pensie anticipată parţială;
 • carnetul de muncă (original si copie);
 • alte acte prevăzute de lege privind vechimea în muncă sau vechimea în serviciu realizată în alte sectoare de activitate (adeverințe), în situația în care acestea nu au fost înregistrate în carnetul de muncă, dacă este cazul;
 • adeverinţă privind sporurile şi adaosurile reglementate prin lege sau prin contractul colectiv/individual de muncă, în situația în care acestea nu au fost înregistrate în carnetul de muncă, dacă este cazul;
 • adeverinţă privind condiţiile de muncă speciale și/sau deosebite, dacă este cazul;
 • procură specială pentru mandatar, dacă este cazul.

Cererea de pensionare împreună cu actele doveditoare se depune de către solicitant, la casa teritorială de pensii din raza de domiciliu a acestuia, începând cu data îndeplinirii condiţiilor de pensionare, iar pensia se acordă de la data încetării calităţii de asigurat.

 

Pentru mai multe informații vă recomandăm să vă adresați casei teritoriale de pensii din raza  dvs. de domiciliu sau accesați https://www.cnpp.ro/pensia-anticipata-partiala.

 

 

 

Pensia de urmaș

Cine are dreptul la pensie de urmaș?

 

Dacă persoana decedată era pensionar sau îndeplinea condiţiile pentru obţinerea unei pensii, au dreptul la pensie de urmaş:

 • Copiii:
  • până la vârsta de 16 ani;
  • dacă îşi continuă studiile într-o formă de învăţământ organizată potrivit legii, până la terminarea acestora, fără a depăşi vârsta de 26 de ani;
  • pe toată durata invalidităţii de orice grad, dacă aceasta s-a ivit în perioada în care se aflau în una dintre situaţiile prevăzute mai sus.

 

 • Soţul supravieţuitor:
  • la împlinirea vârstei-standard de pensionare, dacă durata căsătoriei a fost de cel puţin 15 ani. Dacă durata căsătoriei a fost mai mică de 15 ani, dar de cel puţin 10 ani, cuantumul pensiei de urmaş cuvenit se diminuează cu 0,5% pentru fiecare lună, respectiv 6% pentru fiecare an de căsătorie în minus;
  • indiferent de vârstă, pe perioada în care este invalid de gradul l sau II, dacă durata căsătoriei a fost de cel puţin 1 an;
  • indiferent de vârstă şi de durata căsătoriei, dacă decesul soţului susţinător s-a produs ca urmare a unui accident de muncă sau a unei boli profesionale şi dacă nu realizează venituri lunare dintr-o activitate profesională pentru care asigurarea este obligatorie ori dacă acestea sunt mai mici de 35% din câştigul salarial mediu brut;
  • care nu îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege, beneficiază de pensie de urmaş pe o perioadă de 6 luni de la data decesului, dacă în această perioadă nu realizează venituri lunare dintr-o activitate profesională pentru care asigurarea este obligatorie sau dacă acestea sunt mai mici de 35% din câştigul salarial mediu brut;
  • care are în îngrijire la data decesului susţinătorului unul sau mai mulţi copii în vârstă de până la 7 ani, beneficiază de pensie de urmaş până la data împlinirii de către ultimul copil a vârstei de 7 ani, în perioadele în care nu realizează venituri lunare dintr-o activitate profesională pentru care asigurarea este obligatorie sau dacă acestea sunt mai mici de 35% din câştigul salarial mediu brut.

Soțul supraviețuitor care are dreptul la o pensie proprie și îndeplinește condițiile prevăzute de lege pentru obţinerea pensiei de urmaş după soţul decedat poate opta pentru cea mai avantajoasă pensie.

NU se poate cumula pensia proprie cu pensia de urmaș!

           

Cuantumul pensiei de urmaș se stabileşte procentual din punctajul mediu anual realizat de susţinător, aferent pensiei pentru limită de vârstă aflată în plată sau la care ar fi avut dreptul, în condiţiile legii, susţinătorul decedat, în funcţie de numărul urmașilor îndreptățiți, astfel:

 • 50% - pentru un singur urmaş;
 • 75% - pentru 2 urmaşi;
 • 100% - pentru 3 sau mai mulţi urmaşi.

Cuantumul pensiei de urmaș, în cazul orfanilor de ambii părinţi, se stabileşte prin însumarea drepturilor de pensie de urmaş, calculate după fiecare părinte.

 

Pensia de urmaş se acordă:

 • din prima zi a lunii următoare celei în care a avut loc decesul, dacă cererea a fost depusă în termen de 30 de zile de la data decesului, în situaţia pensiei de urmaş acordate persoanei al cărei susţinător era pensionar, la data decesului;
 • de la data decesului, dacă cererea a fost înregistrată în termen de 30 de zile de la această dată, în situaţia pensiei de urmaş acordate persoanei al cărei susţinător nu era pensionar, la data decesului;
 • de la data îndeplinirii condiţiilor de pensionare, dacă cererea a fost înregistrată în termen de 30 de zile de la această dată, în situaţia pensiei de urmaş acordate persoanei care îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege, referitoare la vârsta standard de pensionare, ulterior decesului susţinătorului.

 

 

Acte necesare pentru dosarul de pensionare în calitate de urmaş:

 • cerere pentru înscrierea la pensie de urmaş (formular cerere);
 • actele de stare civilă ale solicitanţilor;
 • decizia de pensie/talon de pensie, pentru cazul în care susținătorul decedat avea calitatea de pensionar;
 • adeverinţa de studii (elev sau student) a solicitantului;
 • cauza decesului, cu excepția situațiilor în care susţinătorul decedat avea calitatea de pensionar;
 • declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că urmaşul nu a fost condamnat prin sentinţă rămasă definitivă pentru infracţiunea de omor sau tentativă de omor comisă asupra susţinătorului;
 • pentru cazurile în care susţinătorul decedat nu avea calitatea de pensionar sunt necesare și următoarele documente ale persoanei decedate:
  • carnetul de muncă (original si copie);
  • alte acte prevăzute de lege privind vechimea în muncă sau vechimea în serviciu realizată în alte sectoare de activitate, în situația în care acestea nu au fost înregistrate în carnetul de muncă, dacă este cazul;
  • livretul militar (original si copie), după caz;
  • diplomă de studii universitare (original şi copie) şi/sau adeverinţă din care să rezulte durata normală şi perioada studiilor, precum şi certificarea absolvirii acestora, dacă este cazul;
  • pentru persoanele care au urmat cursurile unor instituţii de învăţământ universitar în străinătate este necesară dovada recunoaşterii acestora de către statul român;
  • adeverinţă privind sporurile şi adaosurile reglementate prin lege sau prin contractul colectiv/individual de muncă, în situația în care acestea nu au fost înregistrate în carnetul de muncă, dacă este cazul;
  • adeverinţă privind condiţiile de muncă speciale şi/sau deosebite, dacă este cazul.

 

 

 

 

 

 

Cererea de pensionare împreună cu actele doveditoare se depun de către solicitant la casa teritorială de pensii din raza de domiciliu a acestuia.

 

Pentru mai multe informații vă recomandăm să vă adresați casei teritoriale de pensii din raza  dvs. de domiciliu sau accesați https://www.cnpp.ro/pensia-de-urmas.

 

 

Pensia de invaliditate

Condiții de acordare a pensiei de invaliditate:

Pensia de invaliditate se cuvine persoanelor care şi-au pierdut total sau cel puţin jumătate din capacitatea de muncă, din cauza:

 • accidentelor de muncă şi bolilor profesionale, conform legii;
 • neoplaziilor, schizofreniei şi SIDA;
 • bolilor obişnuite şi accidentelor care nu au legătură cu munca.

  

Beneficiază de pensie de invaliditate, în condiţiile menţionate anterior, şi următoarele categorii de persoane:

 • a satisfăcut serviciul militar ca militar în termen sau militar cu termen redus, pe durata legal stabilită, a fost concentrat, mobilizat sau în prizonierat;
 • a fost elev al unei şcoli militare/şcoli de agenţi de poliţie sau student al unei instituţii de învăţământ din sistemul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională pentru formarea cadrelor militare, poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, cu excepţia liceului militar;
 • elevii, ucenicii şi studenţii care şi-au pierdut total sau cel puţin jumătate din capacitatea de muncă, ca urmare a accidentelor de muncă sau bolilor profesionale survenite în timpul şi din cauza practicii profesionale;
 • persoanele care şi-au pierdut total sau cel puţin jumătate din capacitatea de muncă şi marii mutilaţi, ca urmare a participării la lupta pentru victoria Revoluţiei din Decembrie 1989 ori în legătură cu evenimentele revoluţionare din decembrie 1989, care erau cuprinşi într-un sistem de asigurări sociale anterior datei ivirii invalidităţii din această cauză, au dreptul la pensie de invaliditate în aceleaşi condiţii în care se acordă pensia de invaliditate persoanelor care au suferit accidente de muncă.

 

Încadrarea sau neîncadrarea într-un grad de invaliditate se face prin decizie emisă de medicul specializat în expertiză medicală şi recuperarea capacităţii de muncă.

 

 

În raport cu gradul de reducere a capacităţii de muncă, invaliditatea este:

 • de gradul I, caracterizată prin pierderea totală a capacităţii de muncă şi a capacităţii de autoîngrijire;
 • de gradul II, caracterizată prin pierderea totală a capacităţii de muncă, cu păstrarea capacităţii de autoîngrijire;
 • de gradul III, caracterizată prin pierderea a cel puţin jumătate din capacitatea de muncă, persoana putând să presteze o activitate profesională, corespunzătoare a cel mult jumătate din timpul normal de muncă.

 

Stagiul de cotizare necesar obținerii unei pensii de invaliditate:

Urmare Deciziei nr. 680/2012 a Curţii Constituţionale, persoanele care şi-au pierdut capacitatea de muncă din cauza unor boli obişnuite sau a unor accidente care nu au legătură cu munca, beneficiază de pensie de invaliditate, dacă au realizat, în condiţiile Legii 263/2010, stagiu de cotizare.

 

Indemnizaţia de însoţitor:

Pensionarii de invaliditate încadrați în gradul I de invaliditate au dreptul, în afara pensiei, la o indemnizaţie pentru însoţitor, în cuantum fix. Cuantumul indemnizaţiei pentru însoţitor reprezintă 80% din valoarea unui punct de pensie, stabilită în condiţiile legii.

 

Decizia medicală de încadrare într-un grad de invaliditate:

Decizia medicală de încadrare într-un grad de invaliditate se emite în termen de 45 de zile de la data înregistrării cererii şi se comunică în termen de 5 zile de la emitere.

 

Decizia medicală asupra capacităţii de muncă poate fi contestată, în termen de 30 de zile de la comunicare, la comisiile medicale de contestaţii sau la comisiile centrale de expertiză medico-militară ale Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Serviciului Român de Informaţii, după caz.

 

Contestaţia se soluţionează în termen de 45 de zile de la înregistrare.

 • Decizia emisă în soluţionarea contestaţiei se comunică în termen de 5 zile de la data soluţionării.
 • Deciziile comisiilor medicale de contestaţii şi ale comisiilor centrale de expertiză medico-militară ale Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Serviciului Român de Informaţii date în soluţionarea contestaţiilor pot fi atacate la instanţele judecătoreşti competente în termen de 30 de zile de la comunicare.

Deciziile medicale asupra capacităţii de muncă, precum şi deciziile necontestate în termen rămân definitive.

 

 

Revizuirea medicală:

Pensionarii de invaliditate sunt supuşi revizuirii medicale periodic, în funcţie de afecţiune, la intervale cuprinse între un an şi 3 ani, până la împlinirea vârstelor standard de pensionare, la termenele stabilite de medicul expert al asigurărilor sociale sau, de către comisiile centrale de expertiză medico-militară.

 

După fiecare revizuire medicală, medicul expert al asigurărilor sociale, respectiv comisiile centrale de expertiză medico-militară emit o nouă decizie medicală asupra capacităţii de muncă, prin care se stabileşte, după caz:

 • menţinerea în acelaşi grad de invaliditate;
 • încadrarea in alt grad de invaliditate;
 • redobândirea capacităţii de muncă.

 

 

Dreptul la pensie de invaliditate se modifică sau încetează începând cu luna următoare celei în care s-a emis decizia medicală asupra capacităţii de muncă, emisă în urma revizuirii medicale.

Neprezentarea, din motive imputabile pensionarului, la revizuirea medicală atrage suspendarea plăţii pensiei începând cu luna următoare celei în care era prevăzută revizuirea medicală sau, după caz, încetarea plăţii pensiei, în condiţiile legii.

 

Revizuirea medicală se poate efectua şi la cererea pensionarilor, dacă starea sănătăţii lor s-a îmbunătăţit sau, după caz, s-a agravat.

 

Nu mai sunt supuşi revizuirii medicale periodice pensionarii de invaliditate care:

 • prezintă invalidităţi care afectează ireversibil capacitatea de muncă;
 • au împlinit vârsta standard de pensionare prevăzute de lege;
 • au vârsta mai mică cu până la 5 ani faţă de vârsta standard de pensionare şi au realizat stagiile complete de cotizare, conform legii.

 

Programe recuperatorii:

Pensionarii de invaliditate care sunt supuşi revizuirii medicale au obligaţia de a urma programele recuperatorii întocmite de medicul expert al asigurărilor sociale care a emis decizia de încadrare în grad de invaliditate, în vederea reintegrării socio-profesionale.

 

Neîndeplinirea, din motive imputabile pensionarului, a programelor recuperatorii atrage suspendarea plăţii pensiei începând cu luna următoare constatării.

 

Casele teritoriale de pensii şi casele de pensii sectoriale efectuează controlul asupra respectării programelor recuperatorii, pe baza normelor metodologice emise.

 

La data îndeplinirii condițiilor pentru acordarea pensiei pentru limită de vârstă, pensia de invaliditate devine pensie pentru limită de vârstă.

 

Se acordă, din oficiu, cuantumul cel mai avantajos.

 

Indemnizaţia pentru însoţitor acordată pensionarilor de invaliditate gradul I se menţine şi pe durata acordării pensiei pentru limită de vârstă.

 

Pensia de invaliditate se acordă de la data încetării plăţii indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă sau, după caz, de la data încetării calităţii de asigurat, dacă cererea a fost înregistrată în termen de 30 de zile de la data emiterii deciziei medicale de încadrare într-un grad de invaliditate, în situaţia pensiei de invaliditate.

 

 

Acte necesare pentru dosarul de pensionare pentru invaliditate:

 • cerere pentru înscrierea la pensie de invaliditate (formular cerere);
 • decizia medicală privind încadrarea în grad de invaliditate emisă de medicul expert al asigurărilor sociale;
 • adeverinţă din care să rezulte încetarea plătii indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă şi cuantumul acesteia;
 • carnetul de muncă (original si copie);
 • alte acte prevăzute de lege privind vechimea în muncă sau vechimea în serviciu realizată în alte sectoare de activitate, în situația în care acestea nu au fost înregistrate în carnetul de muncă, dacă este cazul;
 • livretul militar (original si copie), dacă este cazul;
 • diplomă de studii universitare (original si copie) şi/sau adeverinţă din care să rezulte durata normală si perioada studiilor, precum si certificarea absolvirii acestora;
 • pentru persoanele care au urmat cursurile unor instituţii de învăţământ universitar în străinătate este necesară dovada recunoaşterii acestora de către statul român;
 • adeverinţă privind sporurile şi adaosurile reglementate prin lege sau prin contractul colectiv/individual de muncă, în situația în care acestea nu au fost înregistrate în carnetul de muncă, dacă este cazul;
 • adeverinţă privind condiţiile de muncă speciale şi/sau deosebite, în situația în care acestea nu au fost înregistrate în carnetul de muncă, dacă este cazul;
 • procură specială pentru mandatar, dacă este cazul;
 • acte pentru dovedirea calității de beneficiar al Decretului-lege nr. 118/1990 și/sau Legii nr. 341/2000, dacă este cazul.

 

Cererea de pensionare împreună cu actele doveditoare se depun de către solicitant la casa teritorială de pensii din raza de domiciliu a acestuia.

 

 

Pentru mai multe informații vă recomandăm să vă adresați casei teritoriale de pensii din raza  dvs. de domiciliu sau accesați https://www.cnpp.ro/pensia-de-invaliditate.

 

 

Indemnizația socială pentru pensionari (pensia socială minimă garantată)

Această indemnizație este reglementată prin Ordonanța de urgență nr. 6/2009 privind pensia socială minimă garantată.

 

Prin Legea nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar, sintagma „pensie socială minimă garantată” s-a înlocuit cu sintagma „indemnizație socială pentru pensionari”.

 

Cuantumul indemnizației sociale pentru pensionari stabilit pentru anul 2015 este de 400 lei.

 

Condiții necesare pentru obținerea indemnizației sociale pentru pensionari:

 • să aibă calitatea de pensionar al sistemului public de pensii, indiferent de data înscrierii la pensie;
 • să aibă domiciliul în România;
 • nivelul cuantumului pensiei, cuvenit sau aflat în plată, se situează sub 400 lei.

 

Persoanele care beneficiază, prin cumul, atât de unul sau mai multe drepturi de pensie din sistemul public, cât şi de pensie din sisteme neintegrate acestuia, precum şi de drepturi stabilite şi plătite de sistemul public de pensii în baza unor legi speciale, la acordarea indemnizaţiei sociale pentru pensionari se are în vedere nivelul cuantumurilor însumate ale tuturor veniturilor.

 

 

Modul de acordare a indemnizației sociale pentru pensionari:

 

Indemnizația socială pentru pensionari se determină din oficiu de către Casele Teritoriale de Pensii, ca diferenţă dintre cuantumul indemnizaţiei sociale pentru pensionari stabilit prin lege şi nivelul cuantumului pensiei cuvenit sau aflat în plată stabilită conform Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare, cumulat cu orice alte drepturi plătite în baza unor legi speciale.

 

Această diferenţă se suportă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice.

 

Legile speciale vizate la cumulul de venituri existent la momentul stabilirii dreptului la indemnizația socială pentru pensionari sunt:

 

Actele normative care reglementează alte sisteme de pensii, neintegrate sistemului public de pensii:

 • OUG nr. 221/2000 privind pensiile și alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților

 

Actele normative care reglementează drepturile reparatorii cu caracter necontributiv:

 

 • Decret - Lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat
 • Legea nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război
 • Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, republicată
 • Legea nr. 49/1999 privind pensiile I.O.V.R.
 • OG nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobată cu modificări prin Legea nr.189/2000
 • Legea nr. 309/2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950 – 1961
 • Legea nr. 341/2004 Legea recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987
 • Legea nr. 109/2005 privind instituirea indemnizaţiei pentru activitatea de liber-profesionist a artiştilor interpreţi sau executanţi din România
 • Legea nr. 8/2006 privind instituirea indemnizaţiei pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică

 

 

Exemple:

 

Situația 1: În anul 2013, Persoana X obține venituri exclusiv din pensia pentru limită de vârstă, având în plată un punctaj mediu anual de 0,35353 puncte, respectiv o pensie în cuantum de 280 lei.

 

Cuantumul indemnizației sociale pentru pensionari stabilit pentru anul 2013 este de 350 lei.

Valoarea punctului de pensie în anul 2013 a fost de 762,1 lei.

 

 • 0,35353 (punctajul mediu anual) x 762,1 (valoarea punctului de pensie în anul 2013) = 269,42 lei care se rotunjește la  270 lei – pensia Persoanei X
 • 350 (indemnizația socială pentru pensionari) – 270 (pensia Persoanei X)80 lei  - diferența primită de Persoana X de la Bugetul de Stat cu titlul de indemnizație socială pentru pensionari

 

Începând cu luna ianuarie 2014, cuantumul indemnizației sociale pentru pensionari stabilit este de 350 lei, iar valoarea punctului de pensie este de 790,7 lei.

 • 0,35353 (punctajul mediu anual) x 790,7 (valoarea punctului de pensie) = 279,53 lei care se rotunjește la  280 lei – pensia Persoanei X
 • 350 (indemnizația socială pentru pensionari) – 280 (pensia Persoanei X) =  70 lei  - diferența primită de Persoana X de la Bugetul de Stat cu titlul de indemnizație socială pentru pensionari

 

Începând cu luna ianuarie 2015, cuantumul indemnizației sociale pentru pensionari stabilit este de 400 lei, iar valoarea punctului de pensie este de 830,2 lei.

 • 0,35353 (punctajul mediu anual) x 830,2 (valoarea punctului de pensie) = 293,50 lei care se rotunjește la  294 lei – pensia Persoanei X
 • 400 (indemnizația socială pentru pensionari) – 294 (pensia Persoanei X) =  106 lei  - diferența primită de Persoana X de la Bugetul de Stat cu titlul de indemnizație socială pentru pensionari

 

Concluzia: Așa cum reiese din calculele prezentate anterior, cuantumul pensiei Persoanei X a crescut, începând cu ianuarie 2014, cu 10 lei – de la 270 lei la 280 lei – urmare creșterii valorii punctului de pensie.

 

 Însă, pentru că pensia Persoanei X era în continuare mai mică de 350 lei (nivelul indemnizației sociale pentru pensionari în anul 2014), majorarea pensiei Persoanei X cu 10 lei a determinat doar o scădere a diferenței primite de la Bugetul de Stat cu titlu de indemnizației socială pentru pensionari, de la 80 lei la 70 lei, Persoana X beneficiind în continuare de o pensie lunară de 350 lei.

 

De asemenea, începând cu luna ianuarie 2015, cuantumul pensiei Persoanei X a crescut cu 14 lei, de la 280 lei la 294 lei – urmare creșterii valorii punctului de pensie. Însă, pentru că pensia Persoanei X era în continuare mai mică de 400 lei (nivelul indemnizației sociale pentru pensionari în anul 2015), beneficiază în continuare o indemnizație socială pentru pensionari în cuantum de 400 lei.

 

Situația 2: În anul 2015, Persoana Y obține venituri atât din pensia pentru limită de vârstă, având în plată un punctaj mediu anual de 0,35353 puncte, respectiv o pensie în cuantum de 294 lei, cât și din indemnizația acordată persoanelor persecutate din motive politice (Decret-Lege nr. 118/1990), indemnizație în cuantum de 800 lei.

 

Cuantumul indemnizației sociale pentru pensionari stabilit pentru anul 2015 este de 400 lei.

Valoarea punctului de pensie în anul 2014 este de 830,2 lei.

 

 • 0,35353 (punctajul mediu anual) x 830,2 (valoarea punctului de pensie) = 293,50 lei care se rotunjește la  294 lei – pensia Persoanei Y
 • venitul realizat de Persoana Y este de: 1094 lei = 294 lei (pensia pentru limită de vârstă) + 800 lei (indemnizație DL. nr. 118/1990)

 

Concluzia: Așa cum reiese din calculele prezentate anterior, întrucât venitul cumulat al Persoanei Y este 1094 lei, persoana nu poate beneficia de indemnizația socială pentru pensionari, chiar dacă venitul provenit din pensia pentru limită de vârstă – 294 lei - este mai mic decât cuantumul indemnizației sociale pentru pensionari stabilit pentru anul 2015, de 400 lei.

 

 

BĂRBAȚI

Anul naşterii

Luna naşterii

Anul pensionării

Luna pensionării

 

Vârsta pensionarului la ieşirea la pensie

(ani/luni)

 

Stagiul complet de cotizare (ani/luni)

Stagiul minim de cotizare (ani/luni)

1939

Ianuarie

2001

Ianuarie

62/0

30/0

10/0

Februarie

Februarie

62/0

30/0

10/0

Martie

Martie

62/0

30/0

10/0

Aprilie

Aprilie

62/0

30/0

10/0

Mai

Mai

62/0

30/0

10/0

Iunie

Iunie

62/0

30/0

10/0

Iulie

Iulie

62/0

30/0

10/0

August

August

62/0

30/0

10/0

Septembrie

Septembrie

62/0

30/0

10/0

Octombrie

Octombrie

62/0

30/0

10/0

Noiembrie

Noiembrie

62/0

30/0

10/0

Decembrie

Decembrie

62/0

30/0

10/0

1940

Ianuarie

2002

Ianuarie

62/0

30/0

10/0

Februarie

Februarie

62/0

30/0

10/0

Martie

Martie

62/0

30/0

10/0

Aprilie

Mai

62/1

30/1

10/1

Mai

Iunie

62/1

30/1

10/1

Iunie

Iulie

62/1

30/1

10/1

Iulie

August

62/1

30/1

10/1

August

Septembrie

62/1

30/1

10/1

Septembrie

Noiembrie

62/2

30/2

10/2

Octombrie

Decembrie

62/2

30/2

10/2

Noiembrie

2003

Ianuarie

62/2

30/2

10/2

Decembrie

Februarie

62/2

30/2

10/2

1941

Ianuarie

Martie

62/2

30/2

10/2

Februarie

Mai

62/3

30/3

10/3

Martie

Iunie

62/3

30/3

10/3

Aprilie

Iulie

62/3

30/3

10/3

Mai

August

62/3

30/3

10/3

Iunie

Septembrie

62/3

30/3

10/3

Iulie

Noiembrie

62/4

30/4

10/4

August

Decembrie

62/4

30/4

10/4

Septembrie

2004

Ianuarie

62/4

30/4

10/4

Octombrie

Februarie

62/4

30/4

10/4

Noiembrie

Martie

62/4

30/4

10/4

Decembrie

Mai

62/5

30/5

10/5

1942

Ianuarie

Iunie

62/5

30/5

10/5

Februarie

Iulie

62/5

30/5

10/5

Martie

August

62/5

30/5

10/5

Aprilie

Septembrie

62/5

30/5

10/5

Mai

Noiembrie

62/6

30/6

10/6

Iunie

Decembrie

62/6

30/6

10/6

Iulie

2005

Ianuarie

62/6

30/6

10/6

August

Februarie

62/6

30/6

10/6

Septembrie

Martie

62/6

30/6

10/6

Octombrie

Mai

62/7

30/7

10/7

Noiembrie

Iunie

62/7

30/7

10/7

Decembrie

Iulie

62/7

30/7

10/7

1943

Ianuarie

Septembrie

62/8

30/8

10/8

Februarie

Octombrie

62/8

30/8

10/8

Martie

Noiembrie

62/8

30/8

10/8

Aprilie

2006

Ianuarie

62/9

30/9

10/9

Mai

Februarie

62/9

30/9

10/9

Iunie

Martie

62/9

30/9

10/9

Iulie

Mai

62/10

30/10

10/10

August

Iunie

62/10

30/10

10/10

Septembrie

Iulie

62/10

30/10

10/10

Octombrie

Septembrie

62/11

30/11

10/11

Noiembrie

Octombrie

62/11

30/11

10/11

Decembrie

Noiembrie

62/11

30/11

10/11

1944

Ianuarie

2007

Ianuarie

63/0

31/0

11/0

Februarie

Februarie

63/0

31/0

11/0

Martie

Martie

63/0

31/0

11/0

Aprilie

Mai

63/1

31/2

11/2

Mai

Iunie

63/1

31/2

11/2

Iunie

Iulie

63/1

31/2

11/2

Iulie

Septembrie

63/2

31/4

11/4

August

Octombrie

63/2

31/4

11/4

Septembrie

Noiembrie

63/2

31/4

11/4

Octombrie

2008

Ianuarie

63/3

31/6

11/6

Noiembrie

Februarie

63/3

31/6

11/6

Decembrie

Martie

63/3

31/6

11/6

1945

Ianuarie

Mai

63/4

31/8

11/8

Februarie

Iunie

63/4

31/8

11/8

Martie

Iulie

63/4

31/8

11/8

Aprilie

Septembrie

63/5

31/10

11/10

Mai

Octombrie

63/5

31/10

11/10

Iunie

Noiembrie

63/5

31/10

11/10

Iulie

2009

Ianuarie

63/6

32/0

12/0

August

Februarie

63/6

32/0

12/0

Septembrie

Martie

63/6

32/0

12/0

Octombrie

Mai

63/7

32/2

12/2

Noiembrie

Iunie

63/7

32/2

12/2

Decembrie

Iulie

63/7

32/3

12/2

1946

Ianuarie

Septembrie

63/8

32/4

12/4

Februarie

Octombrie

63/8

32/4

12/4

Martie

Noiembrie

63/8

32/4

12/4

Aprilie

2010

Ianuarie

63/9

32/6

12/6

Mai

Februarie

63/9

32/6

12/6

Iunie

Martie

63/9

32/6

12/6

Iulie

Mai

63/10

32/8

12/8

August

Iunie

63/10

32/8

12/8

Septembrie

Iulie

63/10

32/8

12/8

Octombrie

Septembrie

63/11

32/10

12/10

Noiembrie

Octombrie

63/11

32/10

12/10

Decembrie

Noiembrie

63/11

32/10

12/10

1947

Ianuarie

2011

Ianuarie

64/0

33/0

13/0

Februarie

Februarie

64/0

33/0

13/0

Martie

Martie

64/0

33/0

13/0

Aprilie

Mai

64/1

33/2

13/2

Mai

Iunie

64/1

33/2

13/2

Iunie

Iulie

64/1

33/2

13/2

Iulie

Septembrie

64/2

33/4

13/4

August

Octombrie

64/2

33/4

13/4

Septembrie

Noiembrie

64/2

33/4

13/4

Octombrie

2012

Ianuarie

64/3

33/6

13/6

Noiembrie

Februarie

64/3

33/6

13/6

Decembrie

Martie

64/3

33/6

13/6

1948

Ianuarie

Mai

64/4

33/8

13/8

Februarie

Iunie

64/4

33/8

13/8

Martie

Iulie

64/4

33/8

13/8

Aprilie

Septembrie

64/5

33/10

13/10

Mai

Octombrie

64/5

33/10

13/10

Iunie

Noiembrie

64/5

33/10

13/10

Iulie

2013

Ianuarie

64/6

34/0

14/0

August

Februarie

64/6

34/0

14/0

Septembrie

Martie

64/6

34/0

14/0

Octombrie

Mai

64/7

34/2

14/2

Noiembrie

Iunie

64/7

34/2

14/2

Decembrie

Iulie

64/7

34/2

14/2

1949

 

Ianuarie

Septembrie

64/8

34/4

14/4

Februarie

Octombrie

64/8

34/4

14/4

Martie

Noiembrie

64/8

34/4

14/4

Aprilie

2014

Ianuarie

64/9

34/6

14/6

Mai

Februarie

64/9

34/6

14/6

Iunie

Martie

64/9

34/6

14/6

Iulie

Mai

64/10

34/8

14/8

August

Iunie

64/10

34/8

14/8

Septembrie

Iulie

64/10

34/8

14/8

Octombrie

Septembrie

64/11

34/10

14/10

Noiembrie

Octombrie

64/11

34/10

14/10

Decembrie

Noiembrie

64/11

34/10

14/10

1950

 

Ianuarie

2015

Ianuarie

65/0

35/0

15/0

Februarie

Februarie

65/0

35/0

15/0

Martie

Martie

65/0

35/0

15/0

 

 

 

FEMEI

Anul naşterii

Luna naşterii

Anul pensionării

Luna pensionării

 

Vârsta pensionarului la ieşirea la pensie

(ani/luni)

 

Stagiul complet de cotizare (ani/luni)

Stagiul minim de cotizare (ani/luni)

1944

Aprilie

2001

Aprilie

57/0

25/0

10/0

Mai

Mai

57/0

25/0

10/0

Iunie

Iunie

57/0

25/0

10/0

Iulie

Iulie

57/0

25/0

10/0

August

August

57/0

25/0

10/0

Septembrie

Septembrie

57/0

25/0

10/0

Octombrie

Octombrie

57/0

25/0

10/0

Noiembrie

Noiembrie

57/0

25/0

10/0

Decembrie

Decembrie

57/0

25/0

10/0

1945

Ianuarie

2002

Ianuarie

57/0

25/0

10/0

Februarie

Februarie

57/0

25/0

10/0

Martie

Martie

57/0

25/0

10/0

Aprilie

Mai

57/1

25/1

10/1

Mai

Iunie

57/1

25/1

10/1

Iunie

Iulie

57/1

25/1

10/1

Iulie

August

57/1

25/1

10/1

August

Septembrie

57/1

25/1

10/1

Septembrie

Noiembrie

57/2

25/2

10/2

Octombrie

Decembrie

57/2

25/2

10/2

Noiembrie

2003

Ianuarie

57/2

25/2

10/2

Decembrie

Februarie

57/2

25/2

10/2

1946

Ianuarie

Martie

57/2

25/2

10/2

Februarie

Mai

57/3

25/3

10/3

Martie

Iunie

57/3

25/3

10/3

Aprilie

Iulie

57/3

25/3

10/3

Mai

August

57/3

25/3

10/3

Iunie

Septembrie

57/3

25/3

10/3

Iulie

Noiembrie

57/4

25/4

10/4

August

Decembrie

57/4

25/4

10/4

Septembrie

2004

Ianuarie

57/4

25/4

10/4

Octombrie

Februarie

57/4

25/4

10/4

Noiembrie

Martie

57/4

25/4

10/4

Decembrie

Mai

57/5

25/5

10/5

1947

Ianuarie

Iunie

57/5

25/5

10/5

Februarie

Iulie

57/5

25/5

10/5

Martie

August

57/5

25/5

10/5

Aprilie

Septembrie

57/5

25/5

10/5

Mai

Noiembrie

57/6

25/6

10/6

Iunie

Decembrie

57/6

25/6

10/6

Iulie

2005

Ianuarie

57/6

25/6

10/6

August

Februarie

57/6

25/6

10/6

Septembrie

Martie

57/6

25/6

10/6

Octombrie

Mai

57/7

25/7

10/7

Noiembrie

Iunie

57/7

25/7

10/7

Decembrie

Iulie

57/7

25/7

10/7

1948

Ianuarie

Septembrie

57/8

25/8

10/8

Februarie

Octombrie

57/8

25/8

10/8

Martie

Noiembrie

57/8

25/8

10/8

Aprilie

2006

Ianuarie

57/9

25/9

10/9

Mai

Februarie

57/9

25/9

10/9

Iunie

Martie

57/9

25/9

10/9

Iulie

Mai

57/10

25/10

10/10

August

Iunie

57/10

25/10

10/10

Septembrie

Iulie

57/10

25/10

10/10

Octombrie

Septembrie

57/11

25/11

10/11

Noiembrie

Octombrie

57/11

25/11

10/11

Decembrie

Noiembrie

57/11

25/11

10/11

1949

Ianuarie

2007

Ianuarie

58/0

26/0

11/0

Februarie

Februarie

58/0

26/0

11/0

Martie

Martie

58/0

26/0

11/0

Aprilie

Mai

58/1

26/2

11/2

Mai

Iunie

58/1

26/2

11/2

Iunie

Iulie

58/1

26/2

11/2

Iulie

Septembrie

58/2

26/4

11/4

August

Octombrie

58/2

26/4

11/4

Septembrie

Noiembrie

58/2

26/4

11/4

Octombrie

2008

Ianuarie

58/3

26/6

11/6

Noiembrie

Februarie

58/3

26/6

11/6

Decembrie

Martie

58/3

26/6

11/6

1950

Ianuarie

Mai

58/4

26/8

11/8

Februarie

Iunie

58/4

26/8

11/8

Martie

Iulie

58/4

26/8

11/8

Aprilie

Septembrie

58/5

26/10

11/10

Mai

Octombrie

58/5

26/10

11/10

Iunie

Noiembrie

58/5

26/10

11/10

Iulie

2009

Ianuarie

58/6

27/0

12/0

August

Februarie

58/6

27/0

12/0

Septembrie

Martie

58/6

27/0

12/0

Octombrie

Mai

58/7

27/2

12/2

Noiembrie

Iunie

58/7

27/2

12/2

Decembrie

Iulie

58/7

27/2

12/2

1951

Ianuarie

Septembrie

58/8

27/4

12/4

Februarie

Octombrie

58/8

27/4

12/4

Martie

Noiembrie

58/8

27/4

12/4

Aprilie

2010

Ianuarie

58/9

27/6

12/6

Mai

Februarie

58/9

27/6

12/6

Iunie

Martie

58/9

27/6

12/6

Iulie

Mai

58/10

27/8

12/8

August

Iunie

58/10

27/8

12/8

Septembrie

Iulie

58/10

27/8

12/8

Octombrie

Septembrie

58/11

27/10

12/10

Noiembrie

Octombrie

58/11

27/10

12/10

Decembrie

Noiembrie

58/11

27/10

12/10

1952

Ianuarie

2011

Ianuarie

59/0

28/0

13/0

Februarie

Februarie

59/0

28/0

13/0

Martie

Martie

59/0

28/0

13/0

Aprilie

Mai

59/1

28/2

13/2

Mai

Iunie

59/1

28/2

13/2

Iunie

Iulie

59/1

28/2

13/2

Iulie

Septembrie

59/2

28/4

13/4

August

Octombrie

59/2

28/4

13/4

Septembrie

Noiembrie

59/2

28/4

13/4

Octombrie

2012

Ianuarie

59/3

28/6

13/6

Noiembrie

Februarie

59/3

28/6

13/6

Decembrie

Martie

59/3

28/6

13/6

1953

Ianuarie

Mai

59/4

28/8

13/8

Februarie

Iunie

59/4

28/8

13/8

Martie

Iulie

59/4

28/8

13/8

Aprilie

Septembrie

59/5

28/10

13/10

Mai

Octombrie

59/5

28/10

13/10

Iunie

Noiembrie

59/5

28/10

13/10

Iulie

2013

Ianuarie

59/6

29/0

14/0

August

Februarie

59/6

29/0

14/0

Septembrie

Martie

59/6

29/0

14/0

Octombrie

Mai

59/7

29/2

14/2

Noiembrie

Iunie

59/7

29/2

14/2

Decembrie

Iulie

59/7

29/2

14/2

1954

Ianuarie

Septembrie

59/8

29/4

14/4

Februarie

Octombrie

59/8

29/4

14/4

Martie

Noiembrie

59/8

29/4

14/4

Aprilie

2014

Ianuarie

59/9

29/6

14/6

Mai

Februarie

59/9

29/6

14/6

Iunie

Martie

59/9

29/6

14/6

Iulie

Mai

59/10

29/8

14/8

August

Iunie

59/10

29/8

14/8

Septembrie

Iulie

59/10

29/8

14/8

Octombrie

Septembrie

59/11

29/10

14/10

Noiembrie

Octombrie

59/11

29/10

14/10

Decembrie

Noiembrie

59/11

29/10

14/10

1955

Ianuarie

2015

Ianuarie

60/0

30/0

15/0

Februarie

Februarie

60/0

30/0

15/0

Martie

Martie

60/0

30/0

15/0

Aprilie

Mai

60/1

30/1

15/0

Mai

Iunie

60/1

30/1

15/0

Iunie

Iulie

60/1

30/1

15/0

Iulie

Septembrie

60/2

30/2

15/0

August

Octombrie

60/2

30/2

15/0

Septembrie

Noiembrie

60/2

30/2

15/0

Octombrie

2016

Ianuarie

60/3

30/3

15/0

Noiembrie

Februarie

60/3

30/3

15/0

Decembrie

Martie

60/3

30/3

15/0

1956

Ianuarie

Mai

60/4

30/4

15/0

Februarie

Iunie

60/4

30/4

15/0

Martie

Iulie

60/4

30/4

15/0

Aprilie

Septembrie

60/5

30/5

15/0

Mai

Octombrie

60/5

30/5

15/0

Iunie

Noiembrie

60/5

30/5

15/0

Iulie

2017

Ianuarie

60/6

30/6

15/0

August

Februarie

60/6

30/6

15/0

Septembrie

Martie

60/6

30/6

15/0

Octombrie

Mai

60/7

30/7

15/0

Noiembrie

Iunie

60/7

30/7

15/0

Decembrie

Iulie

60/7

30/7

15/0

1957

Ianuarie

Septembrie

60/8

30/8

15/0

Februarie

Octombrie

60/8

30/8

15/0

Martie

Noiembrie

60/8

30/8

15/0

Aprilie

2018

Ianuarie

60/9

30/9

15/0

Mai

Februarie

60/9

30/9

15/0

Iunie

Martie

60/9

30/9

15/0

Iulie

Mai

60/10

30/10

15/0

August

Iunie

60/10

30/10

15/0

Septembrie

Iulie

60/10

30/10

15/0

Octombrie

Septembrie

60/11

30/11

15/0

Noiembrie

Octombrie

60/11

30/11

15/0

Decembrie

Noiembrie

60/11

30/11

15/0

1958

Ianuarie

2019

Ianuarie

61/0

31/0

15/0

Februarie

Februarie

61/0

31/0

15/0

Martie

Martie

61/0

31/0

15/0

Aprilie

Mai

61/1

31/1

15/0

Mai

Iunie

61/1

31/1

15/0

Iunie

Iulie

61/1

31/1

15/0

Iulie

Septembrie

61/2

31/2

15/0

August

Octombrie

61/2

31/2

15/0

Septembrie

Noiembrie

61/2

31/2

15/0

Octombrie

2020

Ianuarie

61/3

31/3

15/0

Noiembrie

Februarie

61/3

31/3

15/0

Decembrie

Martie

61/3

31/3

15/0

1959

Ianuarie

Mai

61/4

31/4

15/0

Februarie

Iunie

61/4

31/4

15/0

Martie

Iulie

61/4

31/4

15/0

Aprilie

Septembrie

61/5

31/5

15/0

Mai

Octombrie

61/5

31/5

15/0

Iunie

Noiembrie

61/5

31/5

15/0

Iulie

2021

Ianuarie

61/6

31/6

15/0

August

Februarie

61/6

31/6

15/0

Septembrie

Martie

61/6

31/6

15/0

Octombrie

Mai

61/7

31/7

15/0

Noiembrie

Iunie

61/7

31/7

15/0

Decembrie

Iulie

61/7

31/7

15/0

1960

Ianuarie

Septembrie

61/8

31/8

15/0

Februarie

Octombrie

61/8

31/8

15/0

Martie

Noiembrie

61/8

31/8

15/0

Aprilie

2022

Ianuarie

61/9

31/9

15/0

Mai

Februarie

61/9

31/9

15/0

Iunie

Martie

61/9

31/9

15/0

Iulie

Mai

61/10

31/10

15/0

August

Iunie

61/10

31/10

15/0

Septembrie

Iulie

61/10

31/10

15/0

Octombrie

Septembrie

61/11

31/11

15/0

Noiembrie

Octombrie

61/11

31/11

15/0

Decembrie

Noiembrie

61/11

31/11

15/0

1961

Ianuarie

2023

Ianuarie

62/0

32/0

15/0

Februarie

Februarie

62/0

32/0

15/0

Martie

Martie

62/0

32/1

15/0

Aprilie

Aprilie

62/0

32/1

15/0

Mai

Mai

62/0

32/2

15/0

Iunie

Iulie

62/1

32/2

15/0

Iulie

August

62/1

32/3

15/0

August

Septembrie

62/1

32/3

15/0

Septembrie

Octombrie

62/1

32/4

15/0

Octombrie

Noiembrie

62/1

32/4

15/0

Noiembrie

2024

Ianuarie

62/2

32/5

15/0

Decembrie

Februarie

62/2

32/5

15/0

1962

Ianuarie

Martie

62/2

32/6

15/0

Februarie

Aprilie

62/2

32/6

15/0

Martie

Mai

62/2

32/7

15/0

Aprilie

Iulie

62/3

32/7

15/0

Mai

August

62/3

32/8

15/0

Iunie

Septembrie

62/3

32/8

15/0

Iulie

Octombrie

62/3

32/9

15/0

August

Noiembrie

62/3

32/9

15/0

Septembrie

2025

Ianuarie

62/4

32/10

15/0

Octombrie

Februarie

62/4

32/10

15/0

Noiembrie

Martie

62/4

32/11

15/0

Decembrie

Aprilie

62/4

32/11

15/0

1963

Ianuarie

Mai

62/4

33/0

15/0

Februarie

Iulie

62/5

33/0

15/0

Martie

August

62/5

33/1

15/0

Aprilie

Septembrie

62/5

33/1

15/0

Mai

Octombrie

62/5

33/2

15/0

Iunie

Noiembrie

62/5

33/2

15/0

Iulie

2026

Ianuarie

62/6

33/3

15/0

August

Februarie

62/6

33/3

15/0

Septembrie

Martie

62/6

33/4

15/0

Octombrie

Aprilie

62/6

33/4

15/0

Noiembrie

Mai

62/6

33/5

15/0

Decembrie

Iulie

62/7

33/5

15/0

1964

Ianuarie

August

62/7

33/6

15/0

Februarie

Septembrie

62/7

33/6

15/0

Martie

Octombrie

62/7

33/7

15/0

Aprilie

Noiembrie

62/7

33/7

15/0

Mai

2027

Ianuarie

62/8

33/8

15/0

Iunie

Februarie

62/8

33/8

15/0

Iulie

Martie

62/8

33/9

15/0

August

Aprilie

62/8

33/9

15/0

Septembrie

Mai

62/8

33/10

15/0

Octombrie

Iulie

62/9

33/10

15/0

Noiembrie

August

62/9

33/11

15/0

Decembrie

Septembrie

62/9

33/11

15/0

1965

Ianuarie

Octombrie

62/9

34/0

15/0

Februarie

Noiembrie

62/9

34/0

15/0

Martie

2028

Ianuarie

62/10

34/1

15/0

Aprilie

Februarie

62/10

34/1

15/0

Mai

Martie

62/10

34/2

15/0

Iunie

Aprilie

62/10

34/2

15/0

Iulie

Mai

62/10

34/3

15/0

August

Iunie

62/10

34/3

15/0

Septembrie

Iulie

62/10

34/4

15/0

Octombrie

August

62/10

34/4

15/0

Noiembrie

Septembrie

62/10

34/5

15/0

Decembrie

Octombrie

62/10

34/5

15/0

1966

Ianuarie

Noiembrie

62/10

34/6

15/0

Februarie

2029

Ianuarie

62/11

34/6

15/0

Martie

Februarie

62/11

34/7

15/0

Aprilie

Martie

62/11

34/7

15/0

Mai

Aprilie

62/11

34/8

15/0

Iunie

Mai

62/11

34/8

15/0

Iulie

Iunie

62/11

34/9

15/0

August

Iulie

62/11

34/9

15/0

Septembrie

August

62/11

34/10

15/0

Octombrie

Septembrie

62/11

34/10

15/0

Noiembrie

Octombrie

62/11

34/11

15/0

Decembrie

Noiembrie

62/11

34/11

15/0

1967

Ianuarie

2030

Ianuarie

63/0

35/0

15/0