Afișare Conținut Web Afișare Conținut Web

test continut 05.10

 

s-a adaugat legea X

Căutarea unui loc de muncă Căutarea unui loc de muncă

Căutarea unui loc de muncă

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă - ANOFM, prin structurile sale teritoriale aplică măsurile specifice prevăzute în Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare.

Persoanele interesate, atât cele care au devenit şomeri, cât şi cele care doresc să schimbe locul de muncă, se vor înregistra la agenţia locală pentru ocuparea forţei de munca ori la punctul de lucru în a cărui rază îşi are domiciliul sau, după caz, reşedinţa.

La înregistrare, acestea vor prezenta cu următoarele acte:

 • actul de identitate;
 • actele de studii şi de calificare;
 • carnetul de muncă sau alte acte care atestă, potrivit legii, existenţa unor raporturi de muncă ori de serviciu, în cazul persoanelor provenite din muncă;
 • adeverinţă medicală din care să rezulte că persoana este clinic sănătoasă sau aptă de muncă ori că are eventuale restricţii medicale.

 

Concret, agenţia realizează următoarele acţiuni:

 • evidenţa angajatorilor: contactarea angajatorilor, clasificarea angajatorilor (după cod  CAEN, forma de proprietate, sector de activitate), înregistrare informaţii privind angajatorii în baza de date;
 • gestionarea  locurilor de muncă vacante: înregistrarea locurilor de muncă vacante, stabilirea caracteristicilor locului de muncă şi a criteriilor de angajare, actualizarea bazei de date cu ofertele de loc de muncă, afişarea şi mediatizarea acestora, săptămânal.
 • Clasificarea locurilor de muncă pe sectoare de activitate/ meserii/ angajatori şi, după caz, în funcţie de gradul de calificare impus de ofertă.
 • Se solicită angajatorului informaţii complete despre actele necesare la angajare, despre  sarcinile ce revin postului, criteriile de selecţie (examen, concurs, interviu).
 • întocmirea planului individual de mediere. Acesta se întocmeşte pentru fiecare persoană aflată în căutarea unui loc de muncă, înregistrată în evidenţa agenţiei, prin completarea de către funcţionarul public al agenţiei locale, a formularului plan individual de mediere şi reprezintă evidenţa acţiunilor întreprinse pentru ocuparea persoanei respective, precum şi rezultatele acestora.
 • În acelaşi timp se consultă baza cu locuri de muncă vacante în vederea identificării unui loc conform cu pregătirea profesională şi nivelul studiilor.
 • preselecţia candidaţilor. Personalul SPO consultă baza de date a agenţiei în vederea identificării candidaţilor compatibili cu oferta de loc de muncă, analizează profilul candidatului şi profilul locului de muncă ce trebuie ocupat.
 • Candidaţii, care corespund profilului, sunt contactaţi şi îndrumaţi către angajator.
 • eliberarea dispoziţiei de repartizare, la solicitarea angajatorului. Emiterea dispoziţiei de repartizare în cazul stabilirii unor compatibilităţi sau echivalenţe între cerinţele locului de muncă vacant şi pregătirea profesională, aptitudinile şi opţiunile persoanei, menţionate în fişa de înregistrare.
 • Primirea de la angajator a înştiinţării privind încadrarea în muncă, se va actualiza planul de mediere, va înceta dreptul la indemnizaţia de şomaj sau se vor acorda alte drepturi prevăzute de lege.

 

OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ

Pe site-ul Ministerului Muncii și Justiției Sociale – Secțiunea Ocuparea și formarea profesională a forței de muncă / http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/2014-domenii/munca/programe-si-strategii - sunt publicate informaţii actualizate referitoare atât la libera circulaţie a forţei de muncă în spaţiul Uniunii Europene, cât și la integrarea pe piața muncii a cetățenilor români care revin din străinătate și se înregistrează în evidențele agențiilor pentru ocuparea forței de muncă în a cărei rază teritorială își au domiciliul sau reședința.

 • În vederea reinserției socio-profesionale, persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă beneficiază de măsuri active de ocupare - printr-o abordare personalizată în funcție de nevoile specifice și profilul acestora – precum cele de informare și consiliere profesională, mediere a muncii, formare profesională, certificare a competențelor dobândite în sistem non-formal, mobilitatea forței de muncă etc., iar angajatorii sunt stimulați să încadreze în muncă anumite categorii de persoane prin acordarea unor subvenții.
 • Politica de stimulare a reintegrării persoanelor șomere, înregistrate la agențiile pentru ocuparea forței de muncă, include o serie de stimulente (incluse în Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare) acordate angajatorilor care își extind afacerea și investitorilor străini care vor să demareze o activitate în România și care creează locuri de muncă pentru o serie de grupuri țintă vulnerabile pe piața muncii.
 • Grupurile țintă vizate de măsurile privind integrarea în muncă prin sprijinirea angajatorilor sunt absolvenții instituțiilor de învățământ, indiferent de nivelul acestora, şomerii în vârstă de peste 45 de ani și cei de lungă durată, tinerii NEETs, precum și persoanele cu dizabilități și şomerii care sunt părinţi unici susţinători ai familiilor monoparentale.
 • Pentru aceste categorii angajatorii primesc lunar, pe o perioada de 12 luni, pentru fiecare persoană din grupul țintă angajată o subvenție în cuantum de 900 lei. Angajatorii au obligația de a menține relațiile contractuale cu persoanele angajate prin această schemă încă 6 luni după expirarea perioadei de subvenționare.
 • Angajatorii care încadrează în muncă pe durată nedeterminată, absolvenţi din rândul persoanelor cu dizabilități primesc lunar, pentru fiecare absolvent, suma de 900 lei pe o perioadă de 18 luni.
 • De asemenea, sunt susținuți și angajatorii care oferă locuri de muncă şomerilor care mai au 5 ani până îndeplinesc condițiile de pensionare/pensionare anticipată parțială, prin acordarea unei subvenții de 900 lei pe o perioadă de maxim 5 ani pentru creșterea participării pe piața muncii a șomerilor în vârstă.
 • Totodată, prin măsurile de ocupare implementate se încurajează creșterea mobilității teritoriale a persoanelor șomere pentru a rezolva discrepanțele regionale înregistrate pe piața muncii. Astfel, se pot acorda o serie de prime ce vizează facilitarea navetei la peste 15 kilometri sau schimbarea domiciliului sau reședinței în localități aflate la o distanță mai mare de 50 kilometri față de cea din care se pleacă. Drept urmare, principalele măsuri de facilitare a mobilității teritoriale sunt:
 1. Prima de relocare (Programul ”Prima Chirie”) – se acordă lunar, pe o perioadă de cel mult 36 de luni, șomerilor înregistrați care se încadrează în muncă într-o altă localitate situată la o distanță mai mare de 50 km față de localitatea în care îşi au domiciliul sau reședința şi, ca urmare a acestui fapt, îşi schimbă domiciliul sau își stabilesc reședința în localitatea respectivă sau în localitățile învecinate acesteia. Cuantumul este egal cu 75% din suma destinată asigurării cheltuielilor pentru locuire în noul domiciliu sau noua reședință, dar nu mai mult de 900 de lei;
 2. Prima de încadrare are un cuantum calculat la 0,5 lei/km dar nu mai mult de 55 lei/zi, proporțional cu numărul de zile în care își desfășoară efectiv activitatea la angajator. Această primă se acordă lunar, pentru o perioadă de 12 luni, șomerilor înregistrați care se încadrează, într-o localitate situată la o distanţă mai mare de 15 km de localitatea în care îşi au domiciliul stabil sau reședința;
 3. Prima de instalare – se acordă șomerilor înregistrați care se încadrează în muncă, potrivit legii, într-o altă localitate situată la o distanță mai mare de 50 km față de localitatea în care îşi au domiciliul şi îşi schimbă domiciliul sau reședința în localitatea respectivă sau în localitățile învecinate acesteia. Prima de instalare se acordă în cuantum diferențiat:
 1. 12.500 lei pentru șomerii care se încadrează în muncă, într-o altă localitate şi îşi schimbă domiciliul sau reședința;
 2. 15.500 lei pentru șomerii care sunt însoțiți de membrii familiei care își schimbă domiciliul;
 3. în cazul în care ambii soți îndeplinesc condițiile de acordare a primei de instalare, unul va primi 12.500 lei, iar celălalt va primi 3.500 lei.

Prima de instalare se acordă și persoanelor de cetățenie română care și-au exercitat dreptul la liberă circulație a lucrătorilor în spațiul UE și SEE pe o perioadă de cel puțin 36 luni, în cuantumurile și cu respectarea condițiilor prevăzute de lege.

 • Grupul țintă eligibil pentru primele de mobilitate (prima de încadrare și prima de instalare) este reprezentat de toate persoanele șomere înregistrate la agențiile pentru ocuparea forței de muncă care au domiciliul /reședința sau își stabilesc noul domiciliu/reședința în zonele prevăzute în Planul Național de Mobilitate aprobat prin Hotărârea Guvernului Nr. 903/2016 din 29 noiembrie 2016 pentru aprobarea Planului naţional de mobilitate și publicată în Monitorul Oficial Nr. 1017 din 19 decembrie 2016.

 

 

 • AGENŢII PRIVAȚI DE PLASARE A FORȚEI DE MUNCĂ

Pe teritoriul României pot desfăşura activităţi de mediere a angajării cetăţenilor români în străinătate societăţile comerciale care au ca activitate principală „Activități ale agențiilor de plasare a forței de muncă” – cod CAEN 7810 și care sunt înregistrați la Inspectoratul Teritorial de Muncă în raza căruia își au sediul. Agenții de plasare a forței de muncă în străinătate nu se acreditează de către Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice. 

G Agenții de plasare a forței de muncă trebuie să fi încheiat cu persoane juridice, persoane fizice şi organizaţii patronale din străinătate contracte care să conțină oferte ferme de locuri de muncă.

 

G Agenţii de ocupare a forţei de muncă au obligaţia de a încheia cu cetăţenii români contracte de mediere.

G Aceste contracte trebuie să conţină, printre altele, elementele principale privind tariful de mediere, durata contractului şi modul de soluţionare a eventualelor litigii.

 

G Agenţii de ocupare a forţei de muncă au obligaţia de a asigura încheierea contractelor de muncă dintre cetăţenii români şi angajatorii străini şi în limba română.

GAgenţii de ocupare a forţei de muncă în străinătate nu pot percepe un tarif de mediere pentru activitățile de mediere pe care le desfășoară, conform legii.

 

G În vederea plasării forței de muncă la angajatorul străin, trebuie să încheiați un contract de mediere cu agentul de plasare a forței de muncă.

 • Acest contract de mediere conține atât obligaţiile agentului de plasare a forței de muncă, cât și cele ale dvs., ca persoană aflată în căutarea unui loc de muncă.

GAgentul de plasare are obligația de a asigura includerea următoarelor elemente în contractul de mediere şi în contractul individual de muncă încheiat între angajatorul străin şi salariatul cetăţean român, cu respectarea legislaţiei statului pe teritoriul căruia urmează să fie angajat:

 • datele de identificare ale angajatorului străin;
 • numărul locurilor de muncă din străinătate conţinute de ofertele ferme;
 • funcţia, meseria sau ocupaţia;
 • durata angajării, condiţiile de angajare, de încetare a angajării sau de reangajare;
 • durata timpului de muncă şi de repaus;
 • tariful orar şi/sau salariul lunar, moneda în care se efectuează plata, modalităţile de plată şi datele de plată a salariului;
 • sporuri, ore suplimentare şi alte drepturi salariale;
 • cazurile în care pot fi urmărite drepturile salariale;
 • durata, modul de acordare şi drepturile băneşti aferente concediului de odihnă;
 • condiţiile de muncă şi de climă, măsurile de sănătate şi securitate în muncă;
 • asigurarea medicală şi de viaţă a angajaţilor români, în aceleaşi condiţii cu cetăţenii din ţara de destinaţie;
 • acordarea de despăgubiri în caz de boli profesionale, accidente de muncă sau deces;
 • condiţiile de cazare sau, după caz, de închiriere a unei locuinţe şi de asigurare a hranei;
 • condiţiile de transport şi de repatriere a salariaţilor români, inclusiv în caz de boli profesionale, accidente de muncă sau deces;
 • obiceiurile locului şi orice alte aspecte specifice de natură a pune în pericol viaţa, libertatea sau siguranţa salariaţilor români;
 • taxele, impozitele şi contribuţiile care grevează asupra veniturilor angajaţilor cetăţeni români, asigurându-se, după caz, evitarea dublei impuneri sau a dublei perceperi de contribuţii de asigurări sociale;
 • datele de contact ale ambasadelor/misiunilor diplomatice ale României în statul de destinaţie.

 

 

G Pentru statele în care forma de angajare nu se realizează prin încheierea unui contract de muncă, agenţii de plasare au obligaţia de a asigura comunicarea, către salariatul cetăţean român, înainte de plecarea acestuia din România, a documentului echivalent contractului de muncă potrivit legislaţiei statului de destinaţie, atât în limba română cât şi în limba statului în care se află stabilit sau îşi desfăşoară activitatea angajatorul.

 

GAgenţii de plasare au obligaţia de a asigura includerea următoarelor elemente în documentul echivalent acestuia - pentru statele în care forma de angajare nu se realizează prin încheierea unui contract de muncă - încheiat între angajatorul străin şi salariatul cetăţean român, cu respectarea legislaţiei statului pe teritoriul căruia urmează să fie angajat:

 

 • datele de identificare ale angajatorului străin;
 • numărul locurilor de muncă din străinătate conţinute de ofertele ferme;
 • funcţia, meseria sau ocupaţia;
 • durata angajării, condiţiile de angajare, de încetare a angajării sau de reangajare;
 • durata timpului de muncă şi de repaus;
 • tariful orar şi/sau salariul lunar, moneda în care se efectuează plata, modalităţile de plată şi datele de plată a salariului;
 • sporuri, ore suplimentare şi alte drepturi salariale;
 • cazurile în care pot fi urmărite drepturile salariale;
 • durata, modul de acordare şi drepturile băneşti aferente concediului de odihnă;
 • condiţiile de muncă şi de climă, măsurile de sănătate şi securitate în muncă;
 • asigurarea medicală şi de viaţă a angajaţilor români, în aceleaşi condiţii cu cetăţenii din ţara de destinaţie;
 • acordarea de despăgubiri în caz de boli profesionale, accidente de muncă sau deces;
 • condiţiile de cazare sau, după caz, de închiriere a unei locuinţe şi de asigurare a hranei;
 • condiţiile de transport şi de repatriere a salariaţilor români, inclusiv în caz de boli profesionale, accidente de muncă sau deces;
 • obiceiurile locului şi orice alte aspecte specifice de natură a pune în pericol viaţa, libertatea sau siguranţa salariaţilor români;
 • taxele, impozitele şi contribuţiile care grevează asupra veniturilor angajaţilor cetăţeni români, asigurându-se, după caz, evitarea dublei impuneri sau a dublei perceperi de contribuţii de asigurări sociale;
 • datele de contact ale ambasadelor/misiunilor diplomatice ale României în statul de destinaţie.

 

 1. Atenţie! În situația apelării la serviciile unei societăți comerciale ce are drept activitate principală „selecţia şi plasarea forţei de muncă", solicitanţii locurilor de muncă din străinătate se vor adresa inspectoratului teritorial de muncă în raza căruia societatea îşi are sediul, în vederea informării cu privire la:
 • înregistrarea firmei la inspectoratul teritorial de muncă;
 • sancţiunile aplicate, dacă a fost cazul.

 

G Persoanele fizice nu au dreptul să exercite activităţi de mediere a angajării cetăţenilor români în străinătate.

 

G Fiecare inspectorat teritorial de muncă prezintă pe website-ul său lista societăţilor comerciale înregistrate având ca obiect de activitate plasarea forţei de muncă în străinătate.

 

Inspecţia Muncii – Date de contact

Adresa:Str. Matei Voievod nr.14, Sector 2, Bucuresti

Tel.: 004 021/302.70.30

 

 

 • AGENȚII DE MUNCĂ TEMPORARĂ

 

Plasarea de forţă de muncă în străinătate se poate realiza și prin intermediul agenţilor de muncă temporară, societăţi comerciale care trebuie să aibă prevăzut în actul constitutiv, ca obiect principal de activitate, "Activităţi de contractare, pe baze temporare, a personalului” – cod CAEN 7820 și funcționează conform dispozițiilor Legii nr. 53/2003 republicată, cu modificările şi completările ulterioare - Codul Muncii şi Hotărârii de Guvern nr. 1256/2011 privind condiţiile de funcţionare, precum şi procedura de autorizare a agentului de muncă temporară.

G Agenţiile de muncă temporară trebuie să fie autorizate de către Ministerul Muncii, și Justiției Sociale.

 

GPuteți presta muncă prin agent de muncă temporară ca salariat temporar.

 

Salariatul temporar este persoana care a încheiat un contract de muncă temporară cu un agent de muncă temporară, în vederea punerii sale la dispoziţia unui utilizator pentru a lucra temporar sub supravegherea şi conducerea acestuia din urmă.

Utilizatorul este persoana fizică sau juridică pentru care şi sub supravegherea şi conducerea căreia munciți temporar ca și salariat temporar pus la dispoziţie de agentul de muncă temporară.

 

Agentul de muncă temporară pune la dispoziţia utilizatorului un salariat angajat prin contract de muncă temporară, în baza unui contract de punere la dispoziţie încheiat în formă scrisă.

 

GContractul de punere la dispoziţie trebuie să cuprindă:

 • durata misiunii;
  • caracteristicile specifice postului, în special calificarea necesară, locul executării misiunii şi programul de lucru;
  • condiţiile concrete de muncă;
  • echipamentele individuale de protecţie şi de muncă pe care salariatul temporar trebuie să le utilizeze;
  • orice alte servicii şi facilităţi în favoarea salariatului temporar;
  • valoarea comisionului de care beneficiază agentul de muncă temporară, precum şi remuneraţia la care are dreptul salariatul;
  • condiţiile în care utilizatorul poate refuza un salariat temporar pus la dispoziţie de un agent de muncă temporară.

 

GUtilizatorul dvs. ca salariat temporar are următoarele obligaţii:

 • să vă informeze cu privire la toate locurile de muncă vacante existente, în vederea asigurării egalităţii de şanse cu ceilalţi angajaţi cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată la utilizator, pentru obţinerea unui loc de muncă permanent, prin afişarea unui anunţ general într-un loc accesibil tuturor salariaţilor care îşi desfăşoară activitatea la utilizatorul respectiv;
 • să vă asigure accesul la cursurile de pregătire profesională pe care le organizează pentru salariaţii săi;
 • să pună la dispoziţia reprezentanţilor salariaţilor informaţiile cu privire la utilizarea salariaţilor temporari, în cadrul informării generale privind ocuparea forţei de muncă;
 • să vă asigure aceleaşi drepturi cu cele ale salariaţilor angajaţi cu contract individual de muncă la utilizator, conferite de lege, de regulamentul intern sau de contractul colectiv de muncă aplicabil utilizatorului, precum şi de orice alte reglementări specifice aplicabile utilizatorului;
 • să vă ofere şi să vă prezinte informaţii exacte şi reale privind utilizarea salariaţilor temporari atunci când sindicatele sau, după caz, reprezentanţii salariaţilor, înfiinţaţi potrivit legii, solicită situaţia încadrării personalului propriu.

 

GPe toată durata misiunii beneficiați de salariul plătit de agentul de muncă temporară.

 • Salariul primit de dvs. pentru fiecare misiune se stabileşte prin negociere directă cu agentul de muncă temporară şi nu poate fi mai mic decât salariul minim brut pe ţară garantat în plată.
 • Salariul primit de dvs. pentru fiecare misiune nu poate fi inferior celui pe care îl primeşte salariatul utilizatorului, care prestează aceeaşi muncă sau una similară cu cea a dvs.

 

GDacă utilizatorul nu are angajat un astfel de salariat, salariul primit de dvs. va fi stabilit luându-se în considerare salariul unei persoane angajate cu contract individual de muncă şi care prestează aceeaşi muncă sau una similară, astfel cum este stabilit prin contractul colectiv de muncă aplicabil la nivelul utilizatorului.

GAgentul de muncă temporară este cel care reţine şi virează toate contribuţiile şi impozitele pe care le datorați către bugetele statului şi plăteşte pentru dvs. toate contribuţiile datorate în condiţiile legii.

GDupă ce ați încheiat misiunea, puteți încheia cu utilizatorul un contract individual de muncă, iar durata misiunii efectuate se ia în calcul la stabilirea drepturilor salariale, precum şi a celorlalte drepturi prevăzute de legislaţia muncii.

GAgenţii de muncă temporară nu au dreptul să perceapă de la dvs. nicio taxă în schimbul demersurilor în vederea recrutării dvs. de către utilizator sau pentru încheierea unui contract de muncă temporară.

 

 

 • Obținerea unui loc de muncă prin mijloace proprii

Puteți să optați pentru un loc de muncă în străinătate și prin alte modalități decât cele formale. Puteți apela la rude, prieteni, cunoștințe care lucrează în prezent pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, sau puteți să găsiți un loc de muncă prin contact direct cu un angajator din alt stat membru.