Activitati pe cont propriu Activitati pe cont propriu

Activități pe cont propriu

 • Orice persoană fizică, cetăţean român sau cetăţean al unui alt stat membru al Uniunii Europene ori al Spaţiului Economic European, poate desfăşura activităţi economice pe teritoriul României, în condiţiile prevăzute de lege.

 

Activităţile economice pot fi desfăşurate în toate domeniile, meseriile, ocupaţiile sau profesiile pe care legea nu le interzice în mod expres pentru libera iniţiativă.

 

Întreprindere individuală  - este întreprinderea economică, fără personalitate juridică, organizată de un întreprinzător persoană fizică.

 • Accesul la activitatea economică, procedura de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului şi de autorizare a funcţionării şi regimul juridic al persoanelor fizice autorizate să desfăşoare activităţi economice, precum şi al întreprinderilor individuale şi familiale, sunt reglementate prin Ordonaţa de Urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familial, cu modificările şi completările ulterioare.

 

.

OUG nr. 44/2008, cu modificările şi completările ulterioare, nu se aplică: profesiilor liberale, precum şi acelor activităţi economice a căror desfăşurare este organizată şi reglementată prin legi speciale; nu se aplică acelor activităţi economice pentru care legea a instituit un regim juridic special, anumite restricţii de desfăşurare sau alte interdicţii; şi nu se aplică în cazul serviciilor prestate în contextul libertăţii de prestare transfrontalieră a serviciilor.

 

 • Orice persoană fizică, cetăţean român sau cetăţean al unui alt stat membru al Uniunii Europene ori al Spaţiului Economic European, poate desfăşura activităţi economice pe teritoriul României:
 • individual şi independent, ca persoane fizice autorizate;
 • ca întreprinzători titulari ai unei întreprinderi individuale;
 • ca membri ai unei întreprinderi familiale.

 

Persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale trebuie să aibă un sediu profesional pe teritoriul României, în condiţiile prevăzute de lege.

 

Orice activitate economică desfăşurată permanent, ocazional sau temporar în România de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale trebuie să fie înregistrată şi autorizată, în condiţiile OUG nr. 44/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Autorizarea funcţionării, nu exonerează persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale de obligaţia de a obţine, înainte de începerea activităţii, autorizaţiile, avizele, licenţele şi altele asemenea, prevăzute în legi speciale, pentru desfăşurarea anumitor activităţi economice.

 

 • Pot desfăşura activităţi economice (individual şi independent, ca persoane fizice autorizate; ca întreprinzători titulari ai unei întreprinderi individuale; ca membri ai unei întreprinderi familiale) persoanele fizice care:
 • au împlinit vârsta de 18 ani, în cazul persoanelor fizice care solicită autorizarea pentru desfăşurarea de activităţi economice şi al reprezentantului întreprinderii familiale, respectiv vârsta de 16 ani, în cazul membrilor întreprinderii familiale;
 • nu au săvârşit fapte sancţionate de legile financiare, vamale şi cele care privesc disciplina financiar-fiscală, de natura celor care se înscriu în cazierul fiscal;
 • au un sediu profesional declarat;
 • declară pe propria răspundere că îndeplinesc condiţiile de funcţionare prevăzute de legislaţia specifică în domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecţiei mediului şi al protecţiei muncii.

 

Îndeplinirea condiţiilor se face potrivit prevederilor din Legea nr. 359/2004, atât pentru sediul profesional, pentru fiecare punct de lucru, cât şi pentru activităţile desfăşurate în afara sediului profesional sau a punctelor de lucru.

 

În cazul în care, potrivit unor prevederi legale speciale, pentru anumite activităţi economice este necesară îndeplinirea unor condiţii de pregătire profesională şi/sau de atestare a pregătirii profesionale, persoanele trebuie să facă dovada îndeplinirii acestora.

 

 • PFA, întreprinzătorul persoană fizică titular al întreprinderii individuale şi întreprinderea familială au sediul profesional declarat prin cererea de înregistrare în registrul comerţului şi de autorizare a funcţionării.

 

Pentru stabilirea sediului profesional este necesar ca PFA, titularul întreprinderii individuale sau oricare membru al întreprinderii familiale, de la caz la caz, să deţină un drept de folosinţă asupra imobilului la adresa căruia acesta este declarat.

 

Desfăşurarea activităţilor economice prin intermediul unui sediu permanent de către cetăţenii altor state membre ale Uniunii Europene sau ale Spaţiului Economic European se realizează cu respectarea reglementărilor în vigoare privind sediul permanent.

 Întreprinderea individuală nu dobândeşte personalitate juridică prin înregistrarea în Oficiul Național al Registrului Comerțului Oficiul Național al Registrului Comerțului.

Întreprinzătorul persoană fizică titular al întreprinderii individuale este comerciant persoană fizică de la data înregistrării sale în registrul comerţului.

 

În cazul întreprinderilor individuale, înmatricularea în Oficiul Național al Registrului Comerțului şi înregistrarea fiscală a acestora se face pe baza rezoluţiei directorului oficiului territorial al Oficiul Național al Registrului Comerțului de pe lângă tribunal, potrivit legii speciale, fără a fi necesară pronunţarea de către judecătorul delegat a încheierii prevăzute la art. 6 alin. (1) din Legea nr. 26/1990.

 

Rezoluţiile directorului oficiului territorial al Oficiul Național al Registrului Comerțului de pe lângă tribunal cu privire la înmatriculare şi orice alte înregistrări în registrul comerţului, se execută de îndată, în baza lor efectuându-se înregistrările dispuse prin acestea, fără nicio altă formalitate.

 • Împotriva rezoluţiei directorului oficiului territorial al Oficiul Național al Registrului Comerțului de pe lângă tribunal se poate formula plângere în termen de 15 zile de la pronunţare sau de la comunicare, după caz. Plângerea se depune la judecătoria în a cărei rază teritorială se află sediul profesional al solicitantului şi se judecă în condiţiile dreptului comun.

 

Pentru organizarea şi exploatarea întreprinderii sale, întreprinzătorul persoană fizică, în calitate de angajator persoană fizică, poate angaja terţe persoane cu contract individual de muncă, înregistrat la inspectoratul teritorial de muncă, potrivit legii, şi poate colabora cu alte PFA, cu alţi întreprinzători persoane fizice titulari ai unor întreprinderi individuale sau reprezentanţi ai unor întreprinderi familiale ori cu alte persoane juridice, pentru efectuarea unei activităţi economice, fără ca aceasta să îi schimbe statutul juridic dobândit.

 • Întreprinzătorul persoană fizică titular al unei întreprinderi individuale nu va fi considerat un angajat al unor terţe persoane cu care colaborează, chiar dacă colaborarea este exclusivă.
 •  Întreprinzătorul persoană fizică titular al unei întreprinderi individuale poate cumula şi calitatea de salariat al unei terţe persoane care funcţionează atât în acelaşi domeniu, cât şi într-un alt domeniu de activitate economică decât cel în care şi-a organizat întreprinderea individuală.

 

Întreprinzătorul persoană fizică titular al unei întreprinderi individuale este asigurat în sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale şi are dreptul de a fi asigurat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate şi al asigurărilor pentru şomaj, în condiţiile prevăzute de lege.

 

Orice persoană fizică, cetăţean român sau cetăţean al unui alt stat membru al Uniunii Europene ori al Spaţiului Economic European, care poate desfăşura activităţi economice pe teritoriul României, este plătitoare de impozit pe venit în condiţiile prevăzute de Legea nr. 571/2003 – Codul Fiscal.

 

Pentru înregistrarea veniturilor din activităţi independente contribuabilii vor utiliza, în funcţie de specificul activităţii şi de necesităţile proprii, aveţi nevoie de documente justificative: chitanţe, bonuri fiscale, facturi, ordine de plată, dispoziţii de plată, dispoziţii de încasare, extrase de cont etc.

 

Atenţie! Aveţi nevoie de casă de marcat!

 

 

Persoana fizică autorizată, titularul întreprinderii individuale şi reprezentantul întreprinderii familiale vor ţine contabilitatea în partidă simplă, conform OMFP nr. 1040/2004.Registrele obligatorii care trebuie achiziţionate sunt: Registrul Jurnal de Încasari şi Plăţi (cod 14-1-1/b); Registrul Inventar (cod14-1-2/a) şi Registrul Unic de Control.

 

Veniturile şi cheltuielile se înscriu în Registrul Jurnal de Încasari şi Plăţi, conform documentele justificative în baza cărora au fost efectuate. La finalul perioadei, se calculează rezultatul, conform legislaţiei aplicabile, şi se aplică impozitul pe venit.

 

Conform dispoziţiilor Legii nr. 82/1991 - Legea contabilităţii, republicată, orice operaţiune economico-financiară efectuată se consemnează în momentul efectuării ei într-un document care stă la baza înregistrărilor în evidenţa contabilă în partidă simplă, dobândind astfel calitatea de document justificativ.

 

Documentele justificative trebuie să cuprindă următoarele elemente principale, prevăzute în structura formularelor aprobate:

 • denumirea documentului;
 •  numele şi prenumele contribuabilului, precum şi adresa completă;
 •  numărul documentului şi data întocmirii acestuia;
 • menţionarea părţilor care participă la efectuarea operaţiunii economico-financiare (când este cazul);
 • conţinutul operaţiunii economico-financiare, iar atunci când este necesar, şi temeiul legal al efectuării ei;
 •  datele cantitative şi valorice aferente operaţiunii economico-financiare efectuate;
 • numele şi prenumele, precum şi semnăturile persoanelor care răspund de efectuarea operaţiunii;
 • alte elemente menite să asigure consemnarea completă a operaţiunilor în documente justificative.

 

Documentele care stau la baza înregistrărilor în evidenţa contabilă în partidă simplă pot dobândi calitatea de document justificativ numai în cazurile în care furnizează toate informaţiile prevăzute în normele legale în vigoare.

 

Răspunderea întreprinderii individuale

Persoana fizică titulară a întreprinderii individuale răspunde pentru obligaţiile sale cu patrimoniul de afectaţiune, dacă acesta a fost constituit, şi, în completare, cu întreg patrimoniul, iar în caz de insolvenţă, va fi supusă procedurii simplificate prevăzute de Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă.

 

 

 

Radierea întreprinderii individuale

Întreprinzătorul persoană fizică titular al unei întreprinderi individuale îşi încetează activitatea şi este radiat din registrul comerţului în următoarele cazuri:

 • prin deces;
 • prin voinţa acestuia;
 •  în condiţiile art. 25 din Legea nr. 26/1990 privind Registrul Comerţului republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Cererea de radiere, însoţită de copia certificată pentru conformitate cu originalul a actelor doveditoare, după caz, se depune la oficiului territorial al Oficiul Național al Registrului Comerțului de pe lângă tribunalul unde îşi are sediul profesional, de către orice persoană interesată.

 

În cazul decesului, moştenitorii pot continua întreprinderea, dacă îşi manifestă voinţa, printr-o declaraţie autentică, în termen de 6 luni de la data dezbaterii succesiunii.

 • Când sunt mai mulţi moştenitori, aceştia îşi vor desemna un reprezentant, în vederea continuării activităţii economice ca întreprindere familială.